Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ц
Цейтлин, Р.М. авт, 1984. Об одном приеме анализа значения древнеболгарского слова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(3), с-ци33-41.
Цветкова, Н. & Рошкева, Р. авт-ри, 2006. Сватбите в Русе през първата половина на ХХ в. В Делници и празници в живота на българина. Сборник, посветен на 30-годишнината на Етнографския музей - Варна. Варна: Зограф, с-ци 383–398.
Цветкова, М. авт, 1989. Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), с-ци11–17.
Цветанова, М. авт, 2010. Език, чувствителност, морал .. Българска реч, 16(1-2), с-ци31 – 34.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Цвайг, С. авт, 1989. Избрани творби в пет тома, София: Народна култура.
Цвайг, С. авт, 1984. Портрети на европейски писатели, София: Наука и изкуство.
Цанков, К. авт, 1994. Социолингвистика и речев етикет, Велико Търново: Знак '94.
Цанков, К. авт, 1988. Речев етикет, София: Народна просвета.
Цанков, К. авт, 1998. Езикова култур, Велико Търново: Абагар.
Цанева, Н. авт, 1979. По въпроса за копулативността на чешкия глагол mít в съпоставителен план с българския глагол имам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци57–59.
Цанева, М. авт, 2000. 150 години от рождението на Иван Вазов. Българска реч, 6(1–2), с-ци13–15.

Страници

Subscribe to Синдикирай