Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Ханегрефс  [Clear All Filters]
1980
Ханегрефс, Н. авт, 1980. Наименования на цветовете в балканските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци3–19.
Subscribe to Синдикирай