Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Ничева  [Clear All Filters]
1987
Ничева, К. авт, 1987. Българска фразеология, София: Наука и изкуство.
Ничева, К. авт, 1987. Наблюдения в областта на българската паралингвистика. В Сборник с доклади от Втори международен конгрес по българистика, София, 23 май – 3 юни 1986 г. Софи: БАН, с-ци 305 – 316.
1983
Ничева, К. авт, 1983. Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци26–34.
1978
Ничева, К. авт, 1978. Към въпроса за семантичното моделиране на фразеологизмите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци14–23.
Subscribe to Синдикирай