Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Ненкова  [Clear All Filters]
1984
Ненкова, М. авт, 1984. Към семантичното описание на модалните глаголи (върху материал от българския и английския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци11–19.
Subscribe to Синдикирай