Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Недкова  [Clear All Filters]
2007
Недкова, К., Папазова, К. & Аргирова-Герасимова, М. авт-ри, 2007. Социологически поглед. В Списание „Библиотека“: Тематичен указател: 1984–2005 г. с-ци 199-246.
В: [ibib]Шуманова2007[/ibib]
Шуманова, Н. и съавт. авт-ри, 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
2002
Цонева, Д. & Недкова, Е. авт-ри, 2002. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), с-ци24–30.
1985
Недкова, Р. авт, 1985. Национална младежка школа Актуални проблеми на обучението и възпитанието на чуждестранните учащи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), с-ци123–126.
1983
Недкова, Р. авт, 1983. Семинар по контрастивна лингвистика в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с130.
Subscribe to Синдикирай