Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Наймушин  [Clear All Filters]
2001
Наймушин, Б. авт, 2001. Залог и преходност (върху материали от българския, руския и английския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(2), с-ци5–13.
Наймушин, Б. авт, 2001. Наблюдения върху семантиката и употребата на страдателните конструкции (върху материали от български, руски и английски език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(1), с-ци22–35.
Subscribe to Синдикирай