Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Мънчева  [Clear All Filters]
1992
Мънчева, Д. авт, 1992. Сефарадските междуметия като резултат от езикови контакти и самостоятелна еволюция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци130–133.
Subscribe to Синдикирай