Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Молхова  [Clear All Filters]
1999
Молхова, Г. авт, 1999. Повърхнинна и дълбинна структура на невербалния език. Проблеми на социолингвистиката, 6, с-ци222 – 224.
1984
Молхова, Ж. авт, 1984. Бохумил Трънка. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци126–127.
1979
Молхова, Ж. авт, 1979. Наблюдения върху семантичната структура на глагола в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци3–14.
1976
Молхова, Ж. авт, 1976. Девета международна конференция по полско- английски контрастивни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), с-ци104–107.
Молхова, Ж. авт, 1976. Международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), с-ци100–106.
Subscribe to Синдикирай