Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 15 резултата:
Избор: Author is Михайлов  [Clear All Filters]
2009
Михайлов, К. авт, 2009. Езиковедската проблематика в две международни славистични конференции. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), с-ци133–135.
2006
Михайлов, К. авт, 2006. Античната трагедия и филмът на М. Гибсън „Страстите Христови”. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 209-218.
Михайлов, П. авт, 2006. „Собствена стая”, Вирджиния Улф и българските писателки от 30-те години на XX век. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 128-145.
1990
Михайлов, С. авт, 1990. По разчитането на един оловен печат на цар Симеон. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(1), с-ци111–112.
1988
Михайлов, С. авт, 1988. Към тълкуването на един надпис от Преслав. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), с-ци120–123.
1979
Платон, философ авт, 1979. Критон. В Диалози. София: Наука и изкуство, с-ци 67-84.
Михайлов, Г. ред, 1979. Платон. Избрани творби, София: Наука и изкуство.
Платон, философ авт, 1979. Протагор. В Г. Михайлов, ред Диалози. София: Наука и изкуство.
Subscribe to Синдикирай