Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Куфнерова  [Clear All Filters]
1980
Куфнерова, З. авт, 1980. За категорията ‘определеност’ в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), с-ци16–23.
Куфнерова, З. авт, 1980. Сдружение на чешките преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), с-ци82–83.
Subscribe to Синдикирай