Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Кръстева  [Clear All Filters]
2006
Янкова, Н. и съавт. авт-ри, 2006. Използване на някои фразеологизми в обучението по български език като чужд. Научни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив, 53(2), с-ци365–369.
2000
Киняр, П. авт, 2000. Секс и ужас, София: ЛИК.
Прев. от фр. Ирена Кръстева.Прев. по: Pascal Quignard. La sexe et l’effroi.
1997
Кръстева, Ю. авт, 1997. Времето на жените. В П. Дамянова и съавт., ред-ри Времето на жените. София: УИ „Св. Климент Охридски”, с-ци 16-40.
1979
Кръстева-Ккожухарова, Л. авт, 1979. Интерференцията и транспозицията в обучението по лексика на руската научна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци18–34.
Subscribe to Синдикирай