Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Костов  [Clear All Filters]
1993
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 1993. Български тълковен речник, София: БАН.
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
Костов, К. авт, 1993. Още веднъж за личните и фамилни имена от цигански произход в българската ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци133–136.
Subscribe to Синдикирай