Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Качала  [Clear All Filters]
1985
Качала, Я. авт, 1985. Конференция по теоретичните въпроси на марксисткото езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци126–127.
Subscribe to Синдикирай