Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Карагьозова  [Clear All Filters]
2006
Василева-Карагьозова, С. и съавт. авт-ри, 2006. Барокови реминисценции в българската поезия. В София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 24-41.
2005
Карагьозова, С. авт, 2005. Пространството във фразеологизмите за емоции (към проблема за езиковата картина на света). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(3), с-ци23–29.
Subscribe to Синдикирай