Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Енчева  [Clear All Filters]
2005
Енчева, И. авт, 2005. Паралелните светове, които създаваме, или за разказите „Мишка“ на Петко Ю. Тодоров и А. Г. Матош. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 71-77.
1983
Енчева, Н. авт, 1983. За една функция на веществено-събирателните съществителни singularia tantum (с оглед на превода им от български на руски език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци36–40.
Енчева, Н. авт, 1983. За семантико-синтактичната контракция на количествено-именните словосъчетания в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), с-ци5–10.
1979
Енчева, Н. авт, 1979. За семантико-синтактичното стягане на един тип словосъчетания в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци51–56.
Subscribe to Синдикирай