Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Вълчкова  [Clear All Filters]
1988
Вълчкова, Н. авт, 1988. Неправилна употреба на деепричастни конструкции в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци80–86.
Subscribe to Синдикирай