Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Вълчанова  [Clear All Filters]
1996
Вълчанова, М. авт, 1996. За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен – каузативен ред в чешкия и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), с-ци5–12.
Subscribe to Синдикирай