Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Вълкова  [Clear All Filters]
2001
Шопов, Р. & Вълкова, С. авт-ри, 2001. Съдбата като перфомативен акт?. В В. Радева, ред Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, с-ци 335-341.
1984
Вълкова, З. авт, 1984. Мъжколичният род в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), с-ци14–19.
Subscribe to Синдикирай