Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Божилова  [Clear All Filters]
1994
Божилова, Й. авт, 1994. Функционални еквиваленти на португалския предлог por в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(3–4), с-ци26–30.
Subscribe to Синдикирай