Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 15 резултата:
Избор: Author is Баракова  [Clear All Filters]
2009
Баракова, П. & Радева, Б. авт-ри, 2009. Другите прилагателни имена. Българска реч, 15(1-2), с-ци44 – 57.
2006
Баракова, П. авт, 2006. Освободеният дух на предлога. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 330-336.
2005
Баракова, П. авт, 2005. Човек – семантични и граматични аспекти. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 504-510.
1993
Баракова, П. авт, 1993. Библиография на трудовете на Калина Иванова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(6), с-ци95–101.
1988
Баракова, П. авт, 1988. За българо-сърбохърватските апроксимати. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци51–58.
Subscribe to Синдикирай