Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 17 резултата:
Избор: Author is Атанасова  [Clear All Filters]
2010
Атанасова, Д. авт, 2010. Византийското изкуство в средновековна Чехия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(1), с-ци99–104.
2006
Атанасова, А. авт, 2006. Опозицията пределност-непределност при несвършените глаголи в българския език. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 384-393.
2005
Атанасова, Д. авт, 2005. Славянската книжовност като продукт на диалога между културите. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(2), с-ци106–112.
Атанасова, А. авт, 2005. Функциониране на глаголните видове в аорист. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 577-584.
1995
Мечкова-Атанасова, З. авт, 1995. Akkusativ des Inhalts, Stabreim и привидно сходната българска кореннословна итерация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), с-ци14–18.
1989
Атанасова, И. авт, 1989. Количествени изследвания по функционирането на местоименията във френския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци89–96.
1987
Мечкова-Атанасова, З. авт, 1987. Бележки на говорещото лице, формулирани като условни, в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци5–8.
Subscribe to Синдикирай