Skip to content Skip to navigation

Разбирам и говоря

ЗаглавиеРазбирам и говоря
Вид на публикациятаBook
Година на публикуване2012
АвториХаджиева, Е, Влахова, Р, Гарибова, Н, Дачева, Г, Асенова, А, Шушлина, В, Велкова, Й
Заглавие на сериятаБългарски език като чужд
ИздателГутенберг
Място на издаванеСофия
Език на публикациятаbul
Резюме

Уроците включват кратки граматически очерци, като същевременно се извеждат и основни правописни, правоговорни и книжовни правила, характерни за българския език. Упражненията помагат за повишаване на лингвистичните и комуникативните умения на чуждестранните студенти.

Текстовият материал в книгата е важен с определените социокултурни знания, които представя за официалната и неофициалната реч и са свързани с различни тематични ситуации на общуване.

Reseach Notes

Вместо предговор / 9
Фонемен състав на българския език /11
Особености на българската морфологична система /19
Урок 1. Сегашно време на глагола СЪМ. Форми на личните местоиме-ния за именителен падеж. Въпроси с ли (да/не въпроси). Сегашно време на глагола /21
Урок 2. Сегашно време на глаголите ИМАМ, НЯМАМ. Показателни местоимения. Въпроси с въпросителни думи. Съществителни имена за национална принадлежност / 28
Урок 3. Род на съществителното име. Членуване на съществителните имена в единствено число. Прилагателни имена в единствено число. Съгласуване на прилагателни със съществителни имена по род и число. Числителни бройни и числителни редни от 1 до 10. Предлози за място / 35
Урок 4. Образуване на множествено число на съществителните имена. Бройна форма на имената от мъжки род. Членуване на съществителните имена в множествено число. Кратки форми на личните местоимения за винителен падеж. Повелителни форми на някои глаголи / 43
Урок 5. Конструкции ИСКАМ ДА, ТРЯБВА ДА, МОГА ДА. Кратки форми на личните местоимения за дателен падеж. Числителни бройни от 11 до 100. Колко е часът? / 52
Урок 6. Членуване на прилагателните имена. Образуване на съществителни имена от числителни имена. Форми на числителните редни имена, означавани с римски цифри. Сегашно време на глаголите от I, II и III спрежение - обобщение / 59
Урок 7. Бъдеще време. Кратки притежателни местоимения. Вид на глагола / 64
Урок 8. Образуване на прилагателни имена от съществителни. Безлична употреба на МОЖЕ. Пълни форми на личните местоимения за винителен и дателен падеж. Съгласуване на формите при учтивост. Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена. Числителни бройни имена от 100 нагоре / 71
Урок 9. Употреба на глаголи от несвършен и свършен вид с някои наречия и съюзи. Възвратно лично местоимение. Конструкции с кратки форми на възвратното лично местоимение. Възвратни глаголи в сегашно време /81
Урок 10. Вид на глагола - обобщение. Повелително наклонение. Образуване на отглаголни съществителни имена с -не / 87
Урок 11. Въпросителни, неопределителни и отрицателни местоимения и наречия. Минало свършено време на някои глаголи. Употреба на формите за минало свършено време. Сложни изречения със за да и защото /95
Урок 12. Минало свършено време - образуване и употреба. Словоред на кратките форми на личните местоимения. Относителни местоимения и наречия. Трансформация на въпросителни изречения с въпросителна дума в непряка реч /108
Урок 13. Безлични изречения. Удвояване на допълнението в българския език. Трансформация на въпросителни изречения с частица ли в непряка реч/115
Урок 14. Пълни и кратки форми на притежателните местоимения. Въпросителни местоимения за притежание. Възвратно притежателно местоимение /122
Урок 15. Минало свършено време на глаголи от несвършен и от свършен вид. Обобщителни местоимения. Сложно изречение със съюзи че и да 1128
Урок 16. Глаголи за движение с предлози. Глаголи за движение с наречия. Трансформация на повелителни изречения в непряка реч /134
Урок 17. Минало свършено деятелно причастие. Минало неопределено време. Значение и употреба на минало неопределено време. Словоред на кратките форми на личните местоимения за вини-телен падеж /139
Урок 18. Минало неопределено време на възвратните глаголи. Сравнение на минало свършено време с минало неопределено време. Словоред на кратките форми на личните местоимения за вини-телен и дателен падеж. Трансформация на пряка реч с глаголи в минало свършено време в непряка реч /146
Урок 19. Минало несвършено време. Сравнение на употребата на формите за минало несвършено време и за минало свършено време. Сегашно деятелно причастие /153
Урок 20. Минало несвършено време на глаголи от несвършен и от свършен вид. Деепричастие. Образуване на съществителни имена за лица деятели - обобщение /159
Урок 21. Минало предварително време. Образуване на абстрактни съществителни имена/166
Урок 22. Бъдеще време в миналото. Сложни съставни с подчинени определителни изречения /171
Урок 23. Минало страдателно причастие. Страдателен залог /178
Урок 24. Страдателен залог - продължение. Залогови отношения, изразявани от личните глаголи. Залогови отношения, изразявани от безличните глаголи /184
Урок 25. Условно наклонение. Значение и употреба /190
Урок 26. Бъдеще предварително време. Бъдеще предварително време в миналото. Система на местоименията /196
Урок 27. Минало несвършено деятелно причастие. Преизказно наклонение. Преизказни форми на глагола СЪМ /203
Урок 28. Преизказно наклонение - продължение. Преизказна форма на глагола СЪМ за бъдеще време. Отрицателна преизказна форма за бъдеще време (бъдеще време в миналото). Свидетелски и несвидетелски форми - обобщение /211
Урок 29. Система на глаголните времена в българския език / 220
Урок 30. Съвместна  употреба  на  глаголните   времена  в   българския език / 229
Допълнителни статии и материали:
Модел на българската темпорална система / 235
Части на речта и части на изречението / 246
Българска пунктуация / 253
Синтактични модели за трансформация / 259
Използвана литература / 263

Код за цитиранеХаджиева2012
Subscribe to Синдикирай