Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавие Последна промянавъзходящо сортиране
Сефарадските междуметия като резултат от езикови контакти и самостоятелна еволюция 26.11.2013
Съпоставително описание на категорията лице (в българския, сърбохърватския и полския език) 26.11.2013
Съпоставително семантичен анализ на полисемантични роднински названия в българския и виетнамския език 26.11.2013
Съпоставително описание на словообразуването на близкородствени езици 26.11.2013
Съпоставително езикознание 26.11.2013
Списанието 26.10.2013
Структурные и просодические характеристики новых сложных слов болгарского и русского языков с компонентами интернационального характера 26.10.2013
Съществителните човек и хора в португалския и в българския език 26.10.2013
Специфика внешнетемпоральной транспозиции в русском и украинском художественном тексте 26.10.2013
Съпоставителният анализ на белоруския и българския език в рамките на родствените отношения между двата езика 26.10.2013
Социолингвистични промени при предаване на чужда реч в българския печат през последните две десетилетия в съпоставка с полския печат 26.10.2013
Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език 26.10.2013
Словообразувателна активност на социоикономически и политически термини-съществителни с латинска и гръцка етимология в английския език и техните български еквиваленти 24.10.2013
Синтактичната функция на остатъчните склонитбени форми след като в българския език и нейните съответствия в неславянски езици от индоевропейското семейство 24.10.2013
Система указательных местоимений в белорусском и болгарском языках 24.10.2013
Синтаксическое значение и перевод с языка на язык 24.10.2013
Системата на речевите начини – основа за съпоставително изследване на езиците (Le système des modes de parole – base d’une étude contrastive des langues) 24.10.2013
Сакралното и профанното 17.10.2013
Сушишката светица Стойна. 1. Житие 14.10.2013
Синонимен речник на съвременния български книжовен език 12.10.2013
Старобългарски речник 12.10.2013
Служби за Кирил и Методий - старобългарски 12.10.2013
Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и български език 12.10.2013
Съпоставителен речник на пословици 12.10.2013
Свети Арнулф и крал Арнулф 11.10.2013
Славянские пергаменные отрывки в Швеции 11.10.2013
Сто години от рождението на Франтишек Дворник. 11.10.2013
Старинните лични имена в микротопонимията 11.10.2013
Славянският Псевдозонар 11.10.2013
Система письма Псалтыри Томича 11.10.2013
София – премъдрост Божия в кирило-методиевския агиографски цикъл 11.10.2013
Славянският Псевдозонар 11.10.2013
Система письма Псалтыри Томича 11.10.2013
София – премъдрост Божия в кирило-методиевския агиографски цикъл 11.10.2013
Славянските преводи на монашеските поучения на авва Доротей 11.10.2013
Средствата за номинация в словата на Климент Охридски 11.10.2013

Страници