Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавие Последна промянанизходящо сортиране
Сопоставительный анализ номинативных терминологических структур научно-технической сферы общения (русско-болгарские параллели) 06.10.2013
Съпоставително изследване на Fо-контури в немския и в българския език 06.10.2013
Спектрален анализ на немските дифтонги и на техните съответствия в българския език 06.10.2013
Семантичен анализ на кванторните думи only и само 06.10.2013
Символика на названията на животните в славянската паремиология 06.10.2013
Съпоставителните изследвания в България (1944– 1984) 06.10.2013
Съпоставително езикознание, теория на превода и чуждоезиково обучение 06.10.2013
Съгласуването на учтивото Вие със сказуемото в българския и руския език от квантитативно гледище 06.10.2013
Съпоставяне на Akkusativ des Inhalts в немски език с вътрешно допълнение на непреходни глаголи в български език 06.10.2013
Сопоставительные исследования языков лицом к социально-речевой практике 06.10.2013
Синтактичният модел „V + О“,контекстуален маркер на перфективност в българския и английския език 06.10.2013
Суфикси за емоционална оценка със специална консонантна характеристика в белоруския и българския език 06.10.2013
Соотношение предлогов горизонтальной ориентации в русском и болгарском языках 06.10.2013
Способы выражения локальности в русском и болгарском языках 06.10.2013
Стилистични особености в употребата на българското местоимение нещо и неговите руски съответствия 06.10.2013
Семантико-синтактична структура на българското „студено ми е“ и английското „І аm cold“ – синхронно и диахронно изследване {(Semantic-syntactic struct 06.10.2013
Съпоставителен анализ на зооморфни характеристики в българския и английския език 06.10.2013
Сложни вербоцентрични съществителни имена от типа глагол + съществително име в английския и българския език 06.10.2013
Семантична интерпретация на проблеми, свързани с категорията определеност/неопределеност (върху материал от българския и полския език) 06.10.2013
Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език 06.10.2013
Съпоставително-типологичен анализ на полисемията (върху материал от тематичната група „оръдия“ в български, руски и френски език) 06.10.2013
Синтактична синонимия при изразяване на изяснителни и целеви отношения в руския и българския език 06.10.2013
Сопоставление текста и его перевода {(на материале русского и болгарского языков)} 06.10.2013
Сопоставление болгарской и русской интонации в условиях двуязычия 06.10.2013
Семантичен, лексикален и синтактичен анализ на сложно-съставните изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език 06.10.2013
Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език. 06.10.2013
Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках 06.10.2013
Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език 06.10.2013
Съгласуването по число в конструкциите с бройни числителни имена в българския и полския език 06.10.2013
Семантично-синтактична характеристика на френските подчинени темпорални изречения с футурална съотнесеност 06.10.2013
Съществителните със суфикс -ция в българския език. 06.10.2013
Сегментация на речевия поток 06.10.2013
Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език 06.10.2013
Съществителни със значение на лице във функцията на допълнение в старобългарския и старобелоруския език. 06.10.2013
Семантично-функционална характеристика на глагола имам ‘habere’ (върху материал от българския и чешкия език) 06.10.2013
Сравнителен анализ на най-фреквентната лексика в руската, чешката и българската разговорна реч 06.10.2013

Страници