Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавие Последна промянавъзходящо сортиране
Национална младежка школа Актуални проблеми на обучението и възпитанието на чуждестранните учащи 26.11.2013
Научна сесия за академик Стефан Младенов във Видин и Ново село (Видинско) 26.11.2013
Научна сесия 1300 години развой на българския език и литература: Секция „История на българския език“; Секция „Съвременен български език“ 26.11.2013
Национална научна конференция Найден Геров в историята на българската наука и култура, 13–15 ноември 2000 26.11.2013
Научна конференция за изследване и описване на речниковия състав на словашкия книжовен език в Смоленище 26.11.2013
Небриха ’92 26.11.2013
Научна конференция Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство 26.11.2013
Начало на българистиката в Мелбърн 26.11.2013
Национална конференция в Пловдив на катедрите по български език от висшите училища и полувисшите учителски институти 26.11.2013
Ново международно езиковедско списание 26.11.2013
Научна конференция в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов Обучението по български език в началото на ХХI в. 26.11.2013
Научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 26.11.2013
Нова научноизследователска лаборатория по теоретично и приложно езикознание в Минск 26.11.2013
Национална конференция на преподавателите по руски език в българските висши учебни заведения 26.11.2013
Научен форум с актуално обществено значение 26.11.2013
Национална конференция и Колоквиум с международно участие на тема Преподаването на френски език, съотнесено към образователните степени 26.11.2013
Научна сесия на Факултета по класически и нови филологии в София 26.11.2013
Научна сесия на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България 26.11.2013
Национална научно-практическа конференция в Пловдив на преподавателите по чужд език във висшите учебни заведения 26.11.2013
Научни трудове по езикознание на д-р Кирил Костов (1952–1980) 26.11.2013
Никита Илич Толстой (1923–1996) 26.11.2013
Николай Михайлович Дилевски (1904–2001) 26.11.2013
Няколко случая на хетеросемия в балканските езици 26.11.2013
Някои характерни елементи на съпоставителната фонетика в шведския и българския език {(вокална система и прозодия)} 26.10.2013
Немски, нидерландски и скандинавски заемки в българския език 26.10.2013
Непознатият юнак 17.10.2013
Некоторые замечания о лексическом варьировании в переводах первоучителей Кирилла и Мефодия 11.10.2013
Наблюдения над употребата на старобългарските причастия 11.10.2013
Новгородские азбуки 11.10.2013
Наблюдения върху падежната система в среднобългарския превод на Манасиевата хроника 11.10.2013
Нови данни за Берлинския дамаскин 11.10.2013
Нови данни за Берлинския дамаскин 11.10.2013
Наблюдения над ръкопис № 508 от сбирката на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 11.10.2013
Нов значителен принос към Климентовата проблематика 11.10.2013
Наблюдения върху палеографските особености на кирилските епиграфски паметници от {ХІІ–ХІV} в. 11.10.2013
Названия созвездий в древнеболгарских памятниках 11.10.2013

Страници