Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавиенизходящо сортиране Последна промяна
Някои най-типични видове безлични изречения в български и немски език (Einige besonders typische unpersönliche Sätze im Bulgarischen und Deutschen) 06.10.2013
Някои начини на действие при украинския глагол в съпоставка с българския 06.10.2013
Някои основни типологични сходства между съвременния словашки и съвременния български език 06.10.2013
Някои особености в семантиката и дистрибуцията на притежателните местоимения в българския език в съпоставка с полския език 06.10.2013
Някои особености на синтактичните функции на прилагателното в българския и полския език 06.10.2013
Някои особености на Търновския устав от {ХІV} в. 11.10.2013
Някои особености на Търновския устав от {ХІV} в. (Опит за графометричен анализ) 11.10.2013
Някои особености при употребата на падежни форми в южнородопските български говори 14.03.2015
Някои паметови стратегии при усвояването на чуждоезиков лексикален материал (с оглед на английския и българския език) 06.10.2013
Някои паракинесически аспекти на комуникативните актове 08.07.2014
Някои полски модaлни конструкции и техните български съответствия 06.10.2013
Някои последици от среднобългарското смесване на носовките 11.10.2013
Някои предварителни наблюдения върху редактирането на евангелския текст в Света гора 11.10.2013
Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания 28.09.2013
Някои проблеми на изследването на глаголната система на балканския езиков съюз 06.10.2013
Някои проблеми на предаването на руските инфинитивни изречения на български език 06.10.2013
Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и полския език 06.10.2013
Някои проблеми, свързани с еровата епентеза в историята на българския език 11.10.2013
Някои психолингвистични характеристики на механизма на грешките при семантизация на руски думи от българи 29.11.2013
Някои семантични наблюдения върху сравнението в английския и българския език 06.10.2013
Някои социолингвистични проблеми на българската паралингвистика 08.07.2014
Някои стари думи за ’любов’ и ’секс’ 04.10.2013
Някои структурни особености на преписите на ранната Служба за Константин-Кирил Философ 11.10.2013
Някои текстологични наблюдения върху Битолския триод и други триодни ръкописи 02.01.2014
Някои типове обособяване в народно-разговорния език (върху материал от българския език в съпоставка с полския) 06.10.2013
Някои типове редовна метонимия при названията на предмети {(върху материал от руския и българския език)} 06.10.2013
Някои характеристики на глагола в българския и гръцкия език 06.10.2013
Някои характерни елементи на съпоставителната фонетика в шведския и българския език {(вокална система и прозодия)} 26.10.2013
Няколки сродни думи с основа – -благ- 14.03.2015
Няколко бележки за старата църква „Св. Петка” в Пловдив 26.09.2013
Няколко дена разходка по българските места 19.10.2014
Няколко думи за някои думи 14.03.2015
Няколко имена на лица в лексиката на Номоканона 04.10.2013
Няколко лексикални белоруско-български паралели. 06.10.2013
Няколко непубликувани автографи и приписки от Рилския манастир 11.10.2013
Няколко ранни ориенталски заемки в българския език. I част 04.10.2013

Страници