Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавиевъзходящо сортиране Последна промяна
Наблюдения върху употребата на причастието в немския и българския език 06.10.2013
Наблюдения върху употребата на приименни падежни форми с посесивно значение в старобългарските евангелски преписи 11.10.2013
Наблюдения върху употребата на плусквамперфекта в българския, украинския и полския език 06.10.2013
Наблюдения върху употребата на определителния член в българския и румънския език 06.10.2013
Наблюдения върху състава на късносредновековните южнославянски небогослужебни сборници (Някои възможности на компютърния анализ) 11.10.2013
Наблюдения върху старобългарската традиция на Видение Исайево: съответствия и различия с текстовата традиция на Възнесение Исайево 11.10.2013
Наблюдения върху славянския превод на Хрониката на Георги Синкел 11.10.2013
Наблюдения върху синтаксиса на старобългарската епиграфика ({X–XI} век) 11.10.2013
Наблюдения върху синтаксиса на старобългарската епиграфика (X–XI век) 08.01.2014
Наблюдения върху семантичната структура на глагола в английския и българския език 06.10.2013
Наблюдения върху семантиката на личните местоимения в българския и румънския език 06.10.2013
Наблюдения върху семантиката и употребата на страдателните конструкции (върху материали от български, руски и английски език) 06.10.2013
Наблюдения върху развоя на описателно бъдеще време в българския език 11.10.2013
Наблюдения върху Пашманската регула 28.02.2013
Наблюдения върху палеографските особености на кирилските епиграфски паметници от {ХІІ–ХІV} в. 11.10.2013
Наблюдения върху падежната система в среднобългарския превод на Манасиевата хроника 26.09.2013
Наблюдения върху падежната система в среднобългарския превод на Манасиевата хроника 11.10.2013
Наблюдения върху някои отглаголни съществителни в българския и финския език 06.10.2013
Наблюдения върху някои значения на българското бъдеще време и функционално-преводните им еквиваленти във френския език. 06.10.2013
Наблюдения върху някои английски и български безлични конструкции, изразяващи природни явления (Observation on some impersonal constructions expressing natural phenomena in 06.10.2013
Наблюдения върху лексиката на Краковското евангелие 11.10.2013
Наблюдения върху лексиката на Богословието в превод на Йоан Екзарх 11.10.2013
Наблюдения върху лексиката за посоки на света през Възраждането и развитието ѝ от възрожденския българин 04.10.2013
Наблюдения върху категорията равенство в английския и българския език 06.10.2013
Наблюдения върху дивергенцията като акомодационна стратегия (върху материали от телевизионната комуникация) 05.12.2014
Наблюдения върху въпроси за възстановяване на общуването (във френския и българския език) 06.10.2013
Наблюдения върху българския и арабския вокализъм. 06.10.2013
Наблюдения върху антропонимичната система на с. Градец, Видинско 04.10.2013
Наблюдения в областта на българската паралингвистика 08.07.2014
Наблюдение върху членните форми в българския език през призмата на маркираността 10.06.2014
Наблюдение върху двойното допълнение в българския език (върху материал от разговорната реч и други славянски езици) 06.10.2013
Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език 06.10.2013
На улицата. Писма от Париж 26.06.2017
На ти или на Вие с нормата за учтивост 10.11.2015
На Иван Вазов 04.10.2013
На долгом пути к Я (к 30-летию начала публикации "Этимологического словаря белорусского языка") 21.02.2019

Страници