Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавие Последна промянанизходящо сортиране
Наблюдения върху категорията равенство в английския и българския език 06.10.2013
Някои семантични наблюдения върху сравнението в английския и българския език 06.10.2013
Някои особености на синтактичните функции на прилагателното в българския и полския език 06.10.2013
Някои наблюдения над българската фразеология в сравнение с източнославянската (Некоторые наблюдения над фразеологией болгарского языка в сравнении с восточнославянской) 06.10.2013
Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език 06.10.2013
Някои начини на действие при украинския глагол в съпоставка с българския 06.10.2013
Някои наблюдения върху вокалната и консонантната система на съвременния български и японски език 06.10.2013
Някои аспекти на синтактичната характеристика на българския език при съпоставката му с полския 06.10.2013
Най-обща съпоставка на основната (безпрефиксална) глаголна лексика в българския и белоруския език 06.10.2013
Наблюдения върху семантиката на личните местоимения в българския и румънския език 06.10.2013
Някои асоциативни връзки при названията на лица в българския език 06.10.2013
Номенклатура растений в чешском и других славянских языках (процессы становления и функционирования) 06.10.2013
Новые тенденции в развитии русского словарного запаса (сопоставление с чешским языком) 06.10.2013
Някои най-типични видове безлични изречения в български и немски език (Einige besonders typische unpersönliche Sätze im Bulgarischen und Deutschen) 06.10.2013
Някои типове обособяване в народно-разговорния език (върху материал от българския език в съпоставка с полския) 06.10.2013
Някои наблюдения върху испанските глаголи ser и estar в съпоставителен план с глагола съм в българския език (Опит за приложение на теорията на Е. Косериу за система, норма и реч) 06.10.2013
Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и полския език 06.10.2013
Някои типове редовна метонимия при названията на предмети {(върху материал от руския и българския език)} 06.10.2013
Номинативна метафора {(върху материал от славянските езици)} 06.10.2013
Наблюдения върху някои отглаголни съществителни в българския и финския език 06.10.2013
Някои въпроси на структурната и комуникативната характеристика на сложните съставни изречения с подчинено обстоятелствено за условие в б 06.10.2013
Някои основни типологични сходства между съвременния словашки и съвременния български език 06.10.2013
Наблюдения върху семантичната структура на глагола в английския и българския език 06.10.2013
Неопределителни местоимения в българския и полския език 06.10.2013
Наблюдения върху семантиката и употребата на страдателните конструкции (върху материали от български, руски и английски език) 06.10.2013
Наблюдения върху въпроси за възстановяване на общуването (във френския и българския език) 06.10.2013
Някои проблеми на предаването на руските инфинитивни изречения на български език 06.10.2013
Някои аспекти в лексикалната реализация на прилагателните имена голям/малък в българския и руския език 06.10.2013
Някои особености в семантиката и дистрибуцията на притежателните местоимения в българския език в съпоставка с полския език 06.10.2013
Номина агентис в българския език в сравнение с данните от белоруския език 06.10.2013
Наблюдения върху някои английски и български безлични конструкции, изразяващи природни явления (Observation on some impersonal constructions expressing natural phenomena in 06.10.2013
Новогръцките условни периоди в съпоставка с българските 06.10.2013
Някои характеристики на глагола в българския и гръцкия език 06.10.2013
Някои полски модaлни конструкции и техните български съответствия 06.10.2013
Някои бележки за валентността на глаголи със значение „получавам информация“ в българския и полския език 06.10.2013
Нереалните условни периоди в съвременния италиански и български книжовен език 06.10.2013

Страници