Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (35) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (188) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавиевъзходящо сортиране Последна промяна
Лешек Мошински. In memoriam 11.10.2013
Летни курсове по германистика в Лайпциг 26.11.2013
Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново 26.11.2013
Летен курс за усъвършенствуване на преподаватели по японски език 26.11.2013
Летен езиков курс в Париж 26.11.2013
Летен езиков курс в Монпелие 26.11.2013
Лесното в трудния български език 23.06.2014
Леонид С. Бархударов (1923–1985) 26.11.2013
Лекционарные справочники Саввиной книги с древнерусскими дополнениями 11.10.2013
Лекции по българска литература (1918-1944) 18.05.2014
Лекторатите по български език в немските университети 14.03.2015
Лексические совпадения Бесед Григория Двоеслова и Второго Жития Вячеслава с лексикой Иоанна Экзарха 11.10.2013
Лексическая семантика : Синонимические средства языка 05.05.2014
Лексикон нонклассики. Художествено-эстетическая культура ХХ века 13.03.2017
Лексикографски и лексиколожки четения’98 04.10.2013
Лексико-синтактични средства за изразяване на ‘възможност’ в разговорния стил на съвременния български, руски и полски език 06.10.2013
Лексико-синтактична структура на същинските общи въпроси във френски и български език (Structure lexico-syntaxique des véritables questions totales en français et bulgare) 06.10.2013
Лексико-семантическое взаимодействие некоторых русских и староболгарских слов в русском литературном языке 26.11.2013
Лексиката на Тертеровото Евангелие от 1322 г. 11.10.2013
Лексиката на новооткритата част на Синайския псалтир 11.10.2013
Лексиката в творчеството на Петър Черноризец – глотометричен профил 08.03.2016
Лексиката в Йоан-Екзарховия превод на Богословието – количествени показатели 08.01.2014
Лексикално-семантични подстъпи към дру56 гостта (българо-чешки успоредици) 06.10.2013
Лексикално вариране в насловите на четивата в ранните славянски евангелски ръкописи (ІХ–ХІІІ в.) 11.10.2013
Лексикални особености на гръцкия „Древен патерик” (Apophthegmata Patrum, Collectio Systematica) 06.12.2015
Лексикални особености на гръцкия „Древен патерик” (Apophthegmata Patrum, Collectio Systematica) 03.11.2015
Лексикални калки в българския книжовен език, възприети от руския език 06.10.2013
Лексикални заемки в турския език от българския и от другите славянски езици 06.10.2013
Лексикални връзки на самоковския говор в другите български диалекти 14.03.2015
Лексикални белоруско-български паралели. 06.10.2013
Лексикални бележки: 1. Авторско намерение vs. реализация в новобългарските дамаскини: пр-юбидя. 2. За суфикса -ин в новобългарските дамаскини 10.11.2015
Лексикалната система на говора в с. Еникьой, Ксантийско 22.02.2016
Лексикалната система на говора в с. Еникьой, Ксантийско 10.11.2015
Лексикалната репрезентация на концептите село и град в българския език 07.10.2013
Лексикалната вариативност в южнославянските преводи на триодните синаксари 11.10.2013
Лексикална и словообразувателна характеристика на имената на забрадката 04.10.2013

Страници