Skip to content Skip to navigation

Thracian-Dacian; Thracian-Illyrian; etymology; Indo-European(IE) root; Slavic borrowings

„Тракийско-дакийската“ лексика в румънския език (по повод на два етимологични речника на румънския език)

Интересът към тракийската (трако-дакийската) лексика, унаследена в съвременния румънски език, датира сред румънските индоевропеисти и палеобалканисти от началото на миналия век и се поддържа жив до днес с различни етимологични студии по тази тема. Бележки върху субстратните елементи в румънския включват всички по-обхватни изследвания върху историята на румънския език, каквито са например: Densusianu, O.

Subscribe to Thracian-Dacian; Thracian-Illyrian; etymology; Indo-European(IE) root; Slavic borrowings