Skip to content Skip to navigation

лечител

Светци-лечители и психическите болести през Средновековието (Предварителни бележки)

Представата за медицинските познания и практики, духовните и физическите болести и тяхното лечение от епохата на Средновековието в писмените агиографски паметници са все още недостатъчно проучени главно поради разностранността на тематиката. Основополагащи понятия все още не са в достатъчна степен прецизирани. В историята на средновековната медицина, например, липсва конкретно и ясно разграничение на термините лекар и лечител като често те са взаимозаменяеми. В критическата литература съществуват, отделни опити за класификации. Според Ст.

Subscribe to лечител