Skip to content Skip to navigation

good methodological practices

Фразеологизмите като културен маркер в българската езикова практика на чужденци

Според Общата европейска референтна рамка на езиците комуникативната компетентност се формира от лингвистичната, социолигвистичната и прагматичната компетентност (CEFRL 2001: 123). Социолингивистичната компетентност като компонент от комуникативната се отнася към набора от знания и умения, необходими за успешното справяне със социалните измерения на езика.

Subscribe to good methodological practices