Skip to content Skip to navigation
Тихова М. Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски . Monumenta linguae slavicae dialecti veteris : fontes et dissertationes. Freiburg im Bresgau: Weiher; 2012. XCVII, 474 , 10 p.
С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262).
Резюме:
Резюме:

Уроците включват кратки граматически очерци, като същевременно се извеждат и основни правописни, правоговорни и книжовни правила, характерни за българския език. Упражненията помагат за повишаване на лингвистичните и комуникативните умения на чуждестранните студенти.

Текстовият материал в книгата е важен с определените социокултурни знания, които представя за официалната и неофициалната реч и са свързани с различни тематични ситуации на общуване.

Муканова П. Amor fati. Кюстендил: Народно читалище „Зора“; 2012. 52 p.
Резюме:
Nestle E, Aland K. Novum Testamentum Graece [Internet]. Stuttgart: Deutsche Bibelgeselschaft; 2012 [cited 20.05.2014AD]. http://www.nestle-aland.com/en/read-na28-online/
Резюме:
Христова-Шомова И. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2012.
Резюме:
Резюме:

Доскоро съвсем непозната, екзотичната проблематика, отнасяща се до историята на пола, все повече привлича вниманието на редица учени от различни научни дисциплини и позволява изследванията върху пола да бъдат погледнати и интерпретирани от разностранни перспективи.

В представената монография се проследява изборът на езиковите средства при всякакъв вид комуникация, като се доказва, че той се обуславя от социални културни значения, включително и от пола. Направен е опит да бъде очертан профилът на системата от поведенчески и съответстващите им езикови модели, като за първи път извършените проучвания са върху езиковата практика на не-носители на българския език. В същото време се представя как опозицията пол/език кореспондира с междукултурните различия на представители от различни националности.

Наблюденията в книгата се базират на значителен брой проведени анкети, интервюта, коментари и спонтанни съобщения на чуждестранни студенти от хуманитарните специалности в СУ „Св. Кл. Охридски“, условно разделени в изследването на славянска, балканска, западна и източна група. Анализите показват, че процесът на общуване представлява динамична обмяна на идеологии, които са неразривно свързани със социокултурната идентичност на говорещите, като същевременно биологично половите роли влияят на избора на езикови средства при продуцирането на всякакъв тип текст.

доц.д-р Елена Хаджиева

Резюме:
Резюме:
The Book of the Elders. Sayings of the Desert Fathers. The Systematic Collection. Cistercian Studies. Collegeville, MN: Cistercian Publications; 2012. 416 p.
Резюме:
Колет С. Котката. София: ФАМА 2012.
Първото издание е от 1933 г.
Резюме:
Резюме:
Резюме:

From the publisher:

  • The first book that systematically addresses post-war violence in Europe after 1918 within the confines of one volume
  • Challenges the notion that the First World War ended in November 1918
  • Includes chapters from experts in the field from all over Europe
Резюме:

Фикция и образ е изследване върху природата на литературния образ. Питането върху употребите на думата „образ“ може да поеме по три пътя: да обяви една от тях за най-валидна и да се опита да докаже защо това е така; да разгледа различнте употреби и да очертае полетата на тяхното приложение; да се опита да мисли природата на образа и да види кое в тази природа е позволило разликите в употребата. В книгата е избран третият път. Литературният образ е разгледан във връзка със специфичното поле на потенциалност, което фикционалността отваря в отделните произведения. Тази потенциалност не може да бъде уловена непосредствено, но може да бъде откроявана, всеки път своеобразно, от теоретико-анализационни модели.

В изследването са предложени модели върху произведения на Т. С. Елиът,Чавдар Мутафов, Хагивара Сакутаро, Джеймс Джойс и Атанас Далчев, чрез които са преразгледани философските и литературно-антропологически предпоставки на самите анализи, свързани с работата на В. Изер, В. Хумболт, А. А. Потебня, Ж. Лакан, М. Бланшо, М. Хайдегер, Ж.-Л. Нанси и др. Така своеобразната потенциалност на предложената литературна теория произвежда философски остатък, който скицира една бъдеща философия на образа.

Резюме:
H. Melchert C. Luvo-Lycian Stops Revisited. In: Sukač R, Šefčík O. The Sound of Indo-European [Internet]. München: Lincom; 2012 [cited 2013-12-26]. pp. 206–218. http://www.linguistics.ucla.edu/people/Melchert/melchertSofIE2.pdf
Резюме:
Албена Х. Комунистическият национализъм. In: Дойнов П. НРБ-литературата: история, понятия, подходи [Internet]. 2nd ed. София: Кралица Маб; 2012 [cited 02.05.2014AD]. http://liternet.bg/publish3/ahranova/nacionalizym.htm
Резюме:
Nonverbal communication. In Encyclopedia of Human Behavior. 2nd ed. San Diego, CA: Elsevier; 2012. pp. 731–738.
Резюме:
Paggio P, Navarretta C. Classifying the Feedback Function of Head Movements and Face Expressions. In Multimodal Corpora: How Should Multimodal Corpora Deal with the Situation? Luxembourg: European Language Resources Association; 2012. pp. 34 – 38.
Language Resources and Evaluation Conference
Резюме:
Захариева Й. Език, култура и национална сигурност. Eзикът и културата в съвременния свят. In Сборник с материали от Международна научна конференция. Бургас, 22-23 юни 2012. Велико Търново: Знак '94; 2012. pp. 175–182.
Резюме:
Загоров В, Златкова П. Чети! Сподели! Бъди крачка напред!. In: Парижкова Л. Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София: За буквите – О писменехь; 2012. pp. 78–92.
Резюме:
Детрез Р. Многострадалната библиотека на Католическия университет в Льовен като място на многопластови спомени. In: Аретов Н. Първа радост е за мене: eмоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. София: Кралица Маб; 2012. pp. 416–432.
Резюме:
Kołakowski L. Jesus Christ – prophet and reformer. In Is God happy? Selected essays. London: Penguin Books; 2012. pp. 143–182.
Резюме:
Tkaczewski D. Czeski dorobek encyklopedyczny – Ottův slovník naučný jako uniwersalna encyklopedia narodowa. In: Jarząbek K, Ruttar A, Sojda S. Spotkania międzykulturowe. Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Katowice: UŚ ; Gnome; 2012. pp. 200-216.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Велкова Й. За морала и отговорността пред езика. Българска реч. 2012;18(2):63–65.
Отзив за книгата:Език, морал, отговорност. В. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова (съст). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 234 с.
Резюме:
Резюме:
Thomson FJ. The July and August Volume of the Hilandar Menologium. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2012;36(3):29–59.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Федер ВР. Плоская традиция текстов. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2012;36(4):96–107.
Резюме:
Скуайрс К. Общо пространство? Култура на литературните награди в Европа. Литературата. 2012;11:9--28.
Английски текст: http://javnost-thepublic.org/article/2004/4/3/
Резюме:

Analysis of literary prizes is part of the wider project of book history and publishing studies. The article considers a variety of methodologies for the study of literary prizes, calls for both quantitative and qualitative analysis and pays attention to both the histories and development of individual prizes, and the wider negotiations book prize culture makes with the publishing
industry and the culture in general.

Резюме:
Степаненко В. Теолингвистика? – Да, теолингвистика!. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета [Internet]. 2012 [cited 20.10.2014AD];2(18):221 – 226. http://www.islu.ru/files/rar/2012/vestnik_iglu_2yu_18_2012.pdf
Резюме:
Парижкова Л. Творчески провокации за стимулиране на четенето. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие. 2012;3:352–357.
Резюме:
Байчева В. Онтогенеза на сложните изречения в българския език. Факултет по славянски филологии. [София]: Софийски университет „Св. Климент Охридски“; 2012.
Научен ръководител: проф. Юлияна Стоянова
Резюме:
Легойда В. Състояние и проблеми на православната журналистика, I, II част: Интервю. [Internet]. Българска патриаршия. София: Българска патриаршия; 2012 [cited 27.10.2014AD]. http://bg-patriarshia.bg/
Интервю с Анна Данилова; прев. от руски Таня Христова
Резюме:
Дечева М. Между политическите залози и (ре)конструираните територии [Internet]. Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии. Годишник на департамент „Антропология”. НБУ. 2012. http://ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id=6
Резюме: