Skip to content Skip to navigation
Зализняк АА. Древненовгородский диалект. 2nd ed. Studia philologica. Москва: Языки славянской културы; 2004. 872 p.
Резюме:
Резюме:

Сравнителната граматика на славянските езици е централна научна дисциплина в езиковедската славистика, обединяваща историята, книжовното наследство и съвременното развитие на славянските езици, с оглед на техния стар общ произход и развойна специфика в по-късните периоди и на съвременния етап на функциониране. Книгата е учебно пособие и справочник за студенти и специалисти – слависти , което излиза за пръв път у нас след много години, въпреки многогодишната ни изследователска и дидактична традиция в тази област.

Резюме:

This accessible, hands-on text not only introduces students to the important topics in historical linguistics but also shows them how to apply the methods described and how to think about the issues; abundant examples and exercises allow students to focus on how to do historical linguistics. Distinctive to this text is its integration of the standard topics with others now considered important to the field, including syntactic change, grammaticalization, sociolinguistic contributions to linguistic change, distant genetic relationships, areal linguistics, and linguistic prehistory. Examples are taken from a broad range of languages; those from the more familiar English, French, German, and Spanish make the topics more accessible, while those from non-Indo-European languages show the depth and range of the concepts they illustrate.This second edition features expanded explanations and examples as well as updates in light of recent work in linguistics, including a defense of the family tree model, a response to recent claims on lexical diffusion/frequency, and a section on why languages diversify and spread.

Христова-Шомова И. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2004. 832 p.
Резюме:

първия том се съдържат резултатите от проучването на текста на Апостола, а във втория том ще бъде представено изследването на небиблейските текстове в състава на служебния Апостол

Структурата на първия том е следната. В първата част най-напред са представени преписите, които са включени в изследването. Следват данните от съпоставката, като са дадени местата, където между преписите се откриват текстологични разлики, в последователността на книгите, които влизат в Апостола, възприета от православната църква (съборните послания са преди Павловите). Успоредно с това е даден и коментар на промените на синтактично и структурно равнище. Следва коментар на лексикалните промени, като по азбучен ред са дадени синонимните редове, които се получават при сериите промени на едно място. Голяма част от тези синонимни редове са двучленни, но има много, които се състоят от повече думи, понякога до десетина. Следва текстологична характеристика на всеки препис, включен в изследването, и обща текстологична характеристика на редакциите.

При анализа на представения материал са правени съпоставки с текста на Евангелието и Псалтира, а също на редица други оригинални и преводни съчинения.

При текстологичния анализ са правени и съпоставки със съответните места от текста на Апостола в хърватските глаголически мисали и бревиарии от ХIV-ХV в.

Гръцкият текст е даден според изданието на Нестле-Аланд, като разночетенията са поставени в скоби, ако в преписите се намира вариант според тях. Трябва да отбележа, че това издание предлага достатъчно добро съответствие за почти целия текст. За отделни случаи е използвано и изданието на Мерк, а на няколко места се намериха варианти, съответстващи на разночетенията към гръцкия текст, дадени в изданието на Карпинския апостол (Амфилохий 1885—1888), които липсват у Нестле-Аланд. Тези разночетения също са дадени в скоби на съответните места.

Резюме:

„Човекът пред смъртта“ се появява за първи път през 1977 г. и веднага печели огромното внимание на критици, философи, психолози, социолози и на милиони читатели по цял свят. Резултат от петнайсетгодишен труд, тази творба ни представя историята на западната цивилизация, видяна през призмата на променящото се отношение на хората към смъртта. От опитомената смърт през Средновековието, към своята смърт на ренесансовата личност, до твоята смърт на влюбените в другия романтици и накрая - към смъртта наопаки на затворения в зловещото болнично пространство съвременник. Заключенията на автора и вълнуващите му есеистични размисли се основават на богат документален материал, побрал отношението към живота и към отвъдното на десетки поколения хора.

Резюме:

Catholic writings in Bulgaria. The language of literary works of the second half of the 18th century
This book is devoted to linguistic analysis of the little known writings of Bulgarian Catholics. The author's attention is focused on manuscript texts of the second half of the 18th century the authors of which were Plovdiv bishops Pavel Gaidadzhiski Duvanli and Petar Kovachev Tsarski and also anonymous writers. The reader will find in the book answers to questions on what characterised the language of written works by Bulgarian Catholics in the period when standard literary Bulgarian language did not exist and in what the process of development of the Catholic linguistic norm consisted. This publication also contains basic information on the history of Catholic Church in Bulgaria since the oldest times till now.

Резюме:

В книгата се изследва отношението между концептуалната и езиковата категоризация на предметите като когнитивен процес, отразен в граматичните класове и категории на съществителните имена в съвременния български език. В книгата се разработват две основни теми: темата за отношението между концептуалната и езиковата категоризация на предметите, разглеждано като когнитивен процес, отразен в граматичните класове на българските съществителни имена, и темата за семантичното взаимодействие и йерархията на именните граматични котегории род, число и определеност/неопределеност.

Tesser A, Felson RB, Suls JM. Ja i tożsamość. Psychologia z Górnej Półki. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne; 2004. 224 p.
Резюме:
Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“; 2004. 205 с. с табл., сх., ил. p.
Резюме:
Tanizaki J’ichiro. Neko to Shozou to futari no onna. Tokyo: Shincho Bunko; 2004.
Първото издание е от 1934 г
Резюме:
Резюме:

This edition of The Complete Poems and Plays, published for the first time in paperback, includes all of his verse and work for the stage, from Prufrock and Other Observations (1917) to Four Quartets (1943), and includes such literary landmarks as The Waste Land, Old Possum's Book of Practical Cats and Murder in the Cathedral.

Иванов И. Стилове на познание и учене. Теории. Диагностициране. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”; 2004.
Резюме:
Petrova K. WordNet as a Tool for Linguistic Research and Foreign Language Teaching. In International conference «ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ» "LITERACY IN THE NEW MILLENNIUM", 31 October - 2 November 2002, Patras, Greece. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα; 2004.
Резюме:
Резюме:
Попов Г. Проникновен изследовател на старобългарското поетическо наследство. In Проблеми на старобългарската поезия. София: Боян Пенев; 2004. pp. 11–13.
Резюме:
Попов Г. Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV в. In Преводите през {XIV} столетие на Балканите. Международната конференция София, 26–28 юни 2003. София: Горекс-Прес; 2004. pp. 173–184.
Резюме:
Спасова М. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. In: Тасева Л, Фос К, Йовчева М, Пентковская Т. Преводите през XIV столетие на Балканите. София: Горекс Прес; 2004.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
Резюме:
Jakobsson Á. Royal biography. In: McTurk R. A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture. Oxford ; Malden, MA: Blackwell; 2004. pp. 388–403.
Резюме:
Attitudes, norms and social groups. In Social Cognition. Malden, MA: Blackwell; 2004. pp. 244–267.
Резюме:
Assessing language attitudes : Speaker evaluation studies. In The Handbook of Applied Linguistics. Oxford: Blackwell; 2004. pp. 187–209.
Резюме:
Paralinguistic behaviors and culture. In Encyclopedia of Applied Psychology. New York: Elsevier; 2004. pp. 797–813.
Резюме:
Attitude. In Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society. 2nd ed. Berlin ; New York: Walter de Gruyter; 2004. pp. 399–405.
Резюме:
Деминутиви и лексикална номинация. In Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2004. pp. 114-122.
Резюме:
За българско-сръбския интеркултурен диалог и езиковите контакти. In Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU – balkanska raskršća i alternative [Internet]. Niš: Filozofski fakultet - Institut za sociologiju; 2004. pp. 461 – 473. http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/knjige/index_html/knjiga19/pdf34.pdf
Резюме:
Даскалова К. Грамотност. In: Гергова А. Българска книга. Енциклопедия. София-Москва: Пенсофт; 2004. pp. 130–132.
Резюме:
Бакич-Хейдън М. Кое е византийското на Балканите?. In: Биелич Д, Савич О. Балканите като метафора : Между глобализацията и фрагментацията. София: Труд 2004.
Резюме:
Friedman VА. Language planning and status in the Republic of Macedonia and in Kosovo. In: Bugarski R, Hawkesworth C. Language in the former Yugoslav Lands. Bloomington, Indiana: Slavica Publishers; 2004. pp. 197–231.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Холиолчев Х. Методи Лилов. Българска реч. 2004;10(5–7):5–7.
Резюме:
Резюме:

The article continues the author’s research of Russian sentences of the structural type Snom Vf – praep Sinstr in comparison with their Czech equivalents. The focus is on their semantic structure, the character of the participants and the semantic classes of verbs appearing in them.

Васева И. Полупряката реч в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(3):17–25.
Резюме:

В статье рассматриваются способы создания несобственно-прямой речи в болгарском и русском языках. Разграничиваются две разновидности: 1) в описательном авторском тексте с психологическим анализом, который незаметно уступает место речи самого персонажа и 2) в косвенной речи, которая не передает только содержание чужого высказывания, а включает экспрессивные элементы и индивидуальные особенности прямой речи персонажа. В обоих случаях речь становит полифоничной: наряду с голосом автора слышен и голос персонажа. Подчеркивается значение пересказывательных форм для создания несобственно-прямой речи в болгарском языке и прослеживается их функция в различных контекстуальных условиях. Указывается на то, что язык современной художественной литературы приближается к непринужденной разговорной ре, это оказывает влияние на авторский план и на все виды чужой речи.

Воян К. Явление омонимии и сравнительное языкознание (на материале русского, польского и финского языков). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(1):24–35.
Резюме:

The article deals with lexical homonymy in the context of contrastive linguistics. It clarifies the concepts of interlingual, as distinct from intralingual, homonymy, multiple/single pairs, internal/external homonymy. The analysed language material comes from Russian, Polish and Finnish.

Голосова Т. Специфика внешнетемпоральной транспозиции в русском и украинском художественном тексте. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(2):18–27.
Резюме:

The article deals with external temporal transposition in Russian and Ukrainian literary fiction texts. Despite some common tendencies, differences between the two languages are established due to the specific features in the semantics of localization determinants and the wider use of colloquial style in the speech of literary characters in Ukrainian fiction.

Попов Б. Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(1):5–23.
Резюме:

The goal of this study is to analyse the characteristic ways of naming some predators (bear, wolf, fox, lynx, wild cat) from the period of Indo-European unity to the time of the differentiation and separation of the Indo-European dialects. The main task is to reveal the important influence of the religious-mythological world view and of the rational understanding of everyday life as extralinguistic factors working on the appearance of a number of terms with different inner form which take the place of the ancient archetypal zoonyms.

Попова-Велева И. Полупряката реч в италианския език (с оглед и на други романски езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(3):5–16.
Резюме:

The article analyses semi-direct or free indirect speech in Italian in the context of the other Romance languages. Various semantic types of semi-direct speech are established, concretizing, clarifying, evaluative and deliberative, which are closely connected with the introducing word. The thematic meaning is also explored.

Стоянова Е. Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *ĕ в българския и хърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(2):5–17.
Резюме:

The article criticizes the interpretation of alternations in place of the etymological *ĕ in the Bulgarian literary language as a contemporary phonetic law indicating typological parallel in the functioning of morphophonemic alternations in place of the etymological *ĕ in standard Croatian.

Холиолчев Х. В памет на Карл-Хайнц Полок. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(2):142–143.
Резюме:
Christians D. Theotokia in Kanones altbulgarischer Provenienz. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2004;28(1):79–93.
Резюме:
Велинова В. Под знака на чудото. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2004;28:119–122.
Резюме:
Гагова Н. Свещената книга, икона, обред. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2004;28:117–125.
Резюме:
Резюме:
Станков Р. К проблеме происхождения древнейшего перевода Хроники Георгия Амартола. Преславска книжовна школа. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"; 2004;7:57–72.
Резюме:
Leschber C. Heteronymenreiche Denotate auf dialektaler Ebene mit geringem kommunikativem Verkehrswert. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(1):56–69.
Резюме:

Zu dieser Untersuchung wurde die Autorin in Anbetracht des extremen Heteronymenreichtums in onomasiologischen Wortkarten des rumänischen Sprachatlasses veranlasst. Sie weist darin nach, dass verschiedene Faktoren bei der Ausbildung bzw. Bewahrung der Heteronymenvielfalt eine Rolle spielen können. Im Aufsatz sind exemplarisch einige Ausdrü- cke mit einer slavischen Etymologie erläutert worden, z. B. pobírcă ‘kleines Hanffaserstück’, blánă ‘Sohle der Schermühle’, lopátă ‘id.’, popíc ‘id.’, suvéică ‘Spannholz am Brustbaum des Webstuhls’.

Аврамова Ц. В памет на Милош Докулил. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(2):139–142.
Резюме:
Бояджиев Ж. Рудолф Енглер (1930–2003). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(1):127–128.
Резюме:
Василева А. Прощални думи за Йосиф Симеонов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(2):144.
Резюме:
Холиолчев Х. В памет на Карл-Хайнц Полок. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(2):142–143.
Резюме:
Георгиева Ц, Бояджиева С, Ангелиева Ф. Гръцкият език в България (1880–2000). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(1):129–157.
Резюме:
Железарова Р. Съдържание на годишнина ХХІХ (2004) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(3):181–186.
Резюме:
Николова Н. Библиография на Кина Вачкова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(2):125–135.
Резюме:
Аврамова Ц, Благоева Д. Международна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(2):145–147.
Резюме:
Воборжил Л. ХVІІ Оломоуцки дни на русистите или за историята на славистичните изследвания в моравския Оломоуц. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(2):147–148.
Резюме:
Солнцева-Накова Е. Международна научна конференция Славянският свят в условията на глобализация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(3):180.
Резюме:
Солнцева-Накова Е. Х международна конференция по русистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2004;29(2):149.
Резюме:
Гадомский А. К проблеме определения теолингвистики. Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского. Филология [Internet]. 2004 [cited 20.10.2014AD];17 (56)(1):63–69. http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2004/uch_17_1fn/gadomskiy_12.pdf
Резюме:
Whatley GE, Thompson AB, Upchurch RK. The Martyrdom of St. George: Introduction [Internet]. Rochester: University of Rochester; 2004. http://www.lib.rochester.edu/camelot/whgeointro.htm
Originally Published in Saints' Lives in Middle English Collections. Kalamazoo, Michigan: Medieval Institute Publications, 2004
Резюме: