Skip to content Skip to navigation

Ноеми Стоичкова

Софийски университет "Свети Климент Охридски"

Ноеми Стоичкова е главен асистент в Катедрата по българска литература на СУ “Св. Кл. Охридски”. Защитила е дисертация на тема “Плагиатството – един аспект на интертекстуалността”, излязла като книга (2002 г.). Участва в редакционната колегия на сп. “Литературата”, издание на ФСлФ. Автор е на статии в периодичния научен печат, както е и съставител на няколко сборника.