Skip to content Skip to navigation

Надежда Данчева

Институт за български език, Българска академия на науките

Гл.ас. д-р Надежда Данчева работи в секция „Приложна ономастика“, Институт за българки език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН. Научните ѝ интереси са в областта на теорията и методологията на ономастиката, топонимията, антропонимията, ономастиката и другите дисциплини (диалектология, история, етнография, география).