Skip to content Skip to navigation

Justyna Wojciechowska

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej. Zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół językowego obrazu świata dziecka, analizuje narrację dzieci i młodzieży ze szczególnym odniesieniem do środowiska szkolnego i przedszkolnego. Przedmiotem badań są: narracja dzieci i młodzieży, językowy obraz świata dziecka i młodzieży, tożsamość dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kształtowanie dojrzałości językowej dziecka, poprawność językowa dziecka.