Skip to content Skip to navigation

Татяна Илиева

Кирило-Методиевски научен център, Българска академия на науките

Доцент, д-р

Научна квалификация в областите класическа филология, византология, старобългаристика, кирилометодиевистика, теология, библеистика, езикознание (лексикология, лексикография, теория, история и практика на превода).

Библиографски записи в Libri Slavici: