Skip to content Skip to navigation

Биляна Радева

Биляна Радева
Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Д-р Биляна Радева, е гл. асистент в Софийския университет „Св. Клименти Охридски“, Катедра „Български език“. Интересите ѝ са в областта на съвременния български език (морфология и синтаксис), Психолингвистиката, семиотиката, проблемите на разговорната реч, езиковата култура и др.