Skip to content Skip to navigation

Адриана Славчева

Хердер-Институт на университета в Лайпциг, Германия

Адриана Славчева е докторант в областта на приложната лингвистика в Хердер-Институт на университета в Лайпциг, Германия, и координатор на научния проект GeWiss – Gesprochene Wissenschaftssprache kontrastiv: Deutsch im Vergleich zum Polnischen und Englischen, финансиран от Volkswagen Stiftung. Научните ѝ интереси са в областта на академичния език, корпусната лингвистика и устната текстова компетентност.