Skip to content Skip to navigation

Проект ЕОС

Проект ЕОС (Електронно обучение в славистиката)

Ренета Божанкова

 (СУ „Св. Климент Охридски“)

 

Резюме

Докладът разглежда необходимостта, основанията, целите, конкретните продукти (електронни учебни курсове, уебсайт, електронно списание) и резултатите от осъществяването на проект ЕОС / Електронно обучение в славистиката (2007-2010), както и създадените от него опит и перспективи за консолидиране на образователни ресурси в областта на хуманитарните науки.

Abstract

The paper examines the necessity, rationale, aims, tangible products (e-learning courses, website, e-journal) and results of the implementation of the project ELSS / E-Learning in Slavic Studies (2007-2010), as well as the experience generated hereby and the perspectives created for consolidation of education resources in the field of humanities.

 

Съществен въпрос в изследванията в областта на електронното обучение в последните няколко години е анализът на възможностите на web 2.0. Литературните източници поставят и въпроса за особеностите на електронното обучение (e-learning 2.0) в тази все по-гъвкава и адаптивна среда, поощрявайки разработването на широк кръг алтернативни начини за ускорено и ефективно обучение и учене в електронна среда. Като решаващ все по-често се посочва въпросът за източниците на учебно електронно съдържание. Обзорът на литературата по въпросите на електорнното образование (Romero 2008, Rovai 2004, White 2007, Lightfoot 2006, Zawacki-Richter 2005, Дедова 2008, Кедрова 2000, Батыгин 2001) очертава еволюция в посока на систематизация и специализация на ресурсите и ресурсните центрове в Интернет, включително и на тези, свързани с филологията и славистиката. Научната общност отдавна е излязла от ранния етап на използване на ИКТ в образованието, включително и в университетското, наричан “техно-романтически” (Selwyn 2007: 91), и е преминала към следващия с широко използване на усъвършенствани образователни среди и продукти, апробирани учебни курсове и програми и консолидиране на научните и учебни електронни ресурси.

С такава водеща цел през периода 2007-2010 г. в три последователни етапа бе реализиран проектът “ЕОС / Електронно обучение в славистиката”, обединил работата и научните интереси на преподаватели от четири катедри на Факултета по славянски на Софийския университет.

Основна цел на проекта, която бе реализирана чрез усилията на екипа и на още редица преподаватели, докторанти и студенти от Факултета по славянски филологии, бе да бъде защитена университетската водеща експертна позиция в новоизграждащите се електронни образователни пространства и да бъдат формулирани стратегии за развитие на Факултета по славянски филологии и академичната славистика в България.

През първата година на проекта работата бе фокусирана върху събиране, проучване и анотиране на метаданни по въпросите за стратегиите на създаване и поддържане на електронни университетски курсове в областта на хуманитаристиката, проучване на работещи модели за електронно обучение в хуманитаристиката в български и чужди университети, консултации относно платформи и приложения за електронно дистанционно, смесено/blended и уеб-базирано обучение. Част от тях бяха проведени с колеги от други факултети на СУ, преди всичко ФМИ.

След анализ на актуалните нагласи на преподавателите и студентите във Факултета по славянски филологии от една страна, и опита на чужди университети (преди всичко на Оксфордския университет, Московския държавен университет и на Университета в Саарланд), от друга, бе направена селекция на различните софтуерни платформи за обучение с оглед на избирането на най-подходящата среда. Критериите за оценка бяха следните:

 

  1. Локализация на платформата на български език и наличие на софтуерен механизъм за подобряване и допълнение на превода.
  2. Популярност в България. Наличие на активен форум на съответния софтуер, за да бъде възможна неговата поддръжка в бъдеще.
  3. Отворен код и безплатно разпространение за академичните среди.
  4. Поддръжка на най-новите софтуерни стандарти. Възможност за обмяна на курсове, тяхното архивиране и трансформация в други формати.
  5. Възможност за интеграция на софтуерната среда на платформата за електронно обучение със системи за управление на съдържанието.

На базата на тези критерии бе избран софтуер за осъществяване на проекта – средата Moodle.

Следваща важна част от работата по проекта представляваше научният дебат върху проблемите на електронното обучение, осъществен на организираната от екипа на проекта конференция “ЕОС / Електронно обучение в славистиката” която се проведе на 22 и 23 ноември 2007 г. в СУ. Конференцията беше посрещната с интерес от колегията във Факултета по славянски филологии, от преподаватели от Факултета по математика и информатика, Факултета за начална и предучилищна педагогика, от Лабораторията за лингвистично моделиране към БАН и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Част от програмата на форума бе работилницата Приложни аспекти на средата за електронно обучение в Moodle.

През втория етап изследователската група се насочи към:

  1. работа върху проблемите на създаване, структуриране и защита на електронно съдържание във висшето образование; анализ на съществуващите практики и ресурси за електронно учене и обучение в областта на филологията и на граничните с нея научни области на хуманитаристика, преди всичко на антропологията и културологията;
  2. разработване на нови и развитие на вече осъществени в рамките на първия етап на проекта електронни академични курсове, както и на такива, насочени и към продължаващото обучение и поддържане на висока професионална квалификация на вече дипломираните специалисти с оглед на европейската и глобална стратегия за учене през целия живот.
  1. продължаване на работата върху проблемите на академичното електронно обучение, неговите технологии, стандарти и ресурсно осигуряване в областта на хуманитаристиката и в частност на славистиката и балканистиката преди всичко с оглед на динамичната смяна на глобално доминиращи стратегии, концепции и бази;
  2. интегриране в сайта на Факултета по славянски филологии на пилотните курсове, преминали през първия семестър на приложението си, и разработване на нови върху институционално одобрена платформа за дистанционно и смесено обучение;

Създаденото през 2003 г. електронното списание на Факултета по славянски филологии “Littera et Lingua” продължи съществуването си като част от задачите на научния колектив на проекта ‑ фактическата редакционна колегия на списанието. В него, в брой Лято ‑ 2008 г бяха публикувани в отделен блок докладите от конференцията на проекта “Електронно обучение в славистиката” (ЕОС), проведена през. 2007 г. Други проектни дейности и публикации бяха: провеждане на анкета сред студентите и преподавателите на Факултета по славянски филологии с цел обобщаване и анализ на данните от провеждането на първия и втория семестър на приложение на университетските курсове в средата за електронно обучение MOODLE; разработване на библиография на научните изследвания в областта на електронното образование; провеждане на заключителна за втория етап научна конференция с тема “Електронното обучение – проекти и реалности” (23 януари 2009 г.). В конференцията участваха преподаватели, докторанти и студенти от ФСлФ, ФМИ, ФП, ФКНФ, ФЖМК, ФНПП, както и гости от БАН-ИПОИ, НБУ, Стопанска академия – Свищов, Фондация “Бъдеще сега”.

Материалите от конференцията бяха публикувани през третия етап на проекта в тематичен блок в електронното списание на Факултета по славянски филологии “Littera et Lingua”, брой Пролет 2009. По този начин бе дадена по-широка публичност на проблематиката на проекта и факултетската и университетската общност бяха информирани относно възможностите на електронното обучение в славистиката и хуманитаристиката. Продължи проучването и анотирането на публикувани през 2008-2009 г. изследвания в областта на електронното обучение, на електронната публикация и електронните научни издания, хипертекста и хепермедията в университетската хуманитаристика. По този начин се реализира необходимото допълване на библиографските ресурси, продукт на предишния етап на проекта, и се подготви публикация на библиографията, осъществена в бр. Есен 2009 на електронното списание “Littera et Lingua”. Създаден е и на нов сайт на списанието, съобразен с новата концепция на порталния факултетски уебсайт www.slav.uni-sofia.bg, разработван също в рамките на този проект и отчитащ актуалните тенденции в уеб-дизайна, софтуерните решения, опита на подобни електронни “огледала” на академични институции, както и потенциала на инструментите и функционалностите, предлагани от web 2.0.

Доколкото една от водещите цели на проект “ЕОС” е създаването на среда и ресурси за електронно обучение, в центъра на вниманието бе поддържането и анализът на приложението на вече работещите електронни курсове във Факултета по славянски филологии (Славянска филология, Руска филология, Българска филология – магистърска програма “Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката”). В края на февруари 2010 г. електронните курсове на страницата на MOODLE – ФСлФ вече наброяват 19.

Научните изследвания на членовете на екипа бяха осъществени в няколко основни направления, предвидени в работната програма:

– актуално състояние на електронното образование в България и сравнение с опита в други европейски страни;

– платформи и среди за електронно обучение, нови технологични решения;

– създаване и уеб-базирано представяне на електронно съдържание в областта на хуманитаристиката и в частност – на славистиката. (Общо в рамките на трите години в рамките на проекта са осъществени 23 публикации на членове на научния колектив, представени на научни конференции, в сборници и в научната електронна и печатна периодика.)

Обобщавайки резултатите от работата по проект “ЕОС”, можем да кажем следното:

– създадена е среда

– създадена е експертиза

– създадени са ресурси

– създаден е екип.

Всичко това е основа както за прилагане на нови критерии за качество на преподаването, обучението, научната работа на колегията на Факултета по славянски филологии, така и стимул за следващи проекти на университетско, национално, международно ниво, в които членовете на екип “ЕОС” участват включително с експертното си знание, придобито в хода на осъществяване на този проект.

Надяваме се, че тригодишната работа в рамките на проекта, трите конференции, които подготвихме и проведохме, създадените и действащи регулярно, а не в качеството на експериментални, електронни курсове, са имали своето въздействие върху институционалните решения с аргументите на проведените и представени научни изследвания – решения, довели до приемането от Академичния съвет на Стратегия за развитие на електронното и дистанционното обучение в СУ (ноември 2009г.). Проект “ЕОС” е неразделна част както от формулирането, така и от осъществяването ѝ.  

 

Цитирана литература

Батыгин, Г. С. 2001. Социология Интернет: наука и образование в виртуальном пространстве. http://www.nir.ru/socio/scipubl/sj/sj1-01.html .

Дедова, Ольга В. 2008.  Теория гипертекста и гипертекстовые практики в Рунете. Москва: МГУ.

Кедрова, Г. Е. 2000. Методы оптимизации компьютерной обучающей среды по лингвистике для систем дистанционного обучения в интернете. http://www.philol.msu.ru/~kedr/kedr-ulj.htm.

Lightfoot, J. M. 2006. A comparative analysis of e-mail and face-to-face communication in an educational environment. Internet and Higher Education 9. 217-227.

Romero, Cristobal, Sebastian Ventura and Enrique Garcia. 2008. Data mining in course management systems: Moodle case study and tutorial. Computers & Education 51(1). 368-384.

Rovai, Alfred. 2004. A constructivist approach to online college learning. Internet and Higher education 7(2). 79-93.

Selwyn, Neil. 2007.The use of computer technology in university teaching and learning: a critical perspective. Journal of Computer Assisted Learning 23(2). 83-94.

White, Su. 2007 Critical success factors for e-learning and institutional change – some organisational perspectives on campus-wide e-learning. British Journal of Educational Technology 38(5). 840-850.

Zawacki-Richter, Olaf. 2005. Online Faculty Support and Education Innovation. A Case Study. European Journal of Open, Distance and E-Learning 2005. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2005/Zawacki_Richter.htm

За автора

доц. д-р Ренета Божанкова

СУ „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии