Skip to content Skip to navigation

Електронно обучение. Библиография.

Електронно обучение. Библиография

 

Ренета Божанкова, Надежда Стоянова, Кристина Йорданова

(Факултет по славянски филологии, Софийски университет)

Библиографията е подготвена в рамките на проект "ЕОС/Електронно обучение в славистиката".

 

Книги

 

Ангелова, Татяна 2005. Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. София: Сема РШ. cite {AngelovaT2005}

Андреев, Александр А. 2003. Введение в Интернет-образование. Москва.

Гилева, Снежина. 2005. Среди за електронно обучение. http://www.sophista.info/SGileva_diplomna_1.121r.pdf (10 февруари 2010).

Димов, Петър. 2004. Електронно обучение чрез Интернет. София: Сиела.

Димов, Петър. 2006. Електронно обучение - познание и комуникация. София: Сиела. 

Електронното обучение. София, 2004

Желев, Г. 1988. Видеокомпютърни системи в образованието. София: Техника.

Павлов, Д. 1988. Използване на компютърната техника в образованието. Част 1-3. София: Народна просвета

Павлов, Д. (ред.). 1997. Информационни технологии в образованието. ч. 1-2. Шумен: Аксиос Съд. статии на Д. Павлов, Г. Йоранова, М. Иванов, К. Тонеева, Хр. Зафиров, М. Желева, М. Великова, А. Дончева, В. Поплилова, Л. Христов, С. Калчев, Р. Пейчева, М. Маджарова, Л. Генов

Косекова, Ганка. 2005а. Web-базирано обучение по биохимия. От ентусиазма до виртуалния медицински университет. София: Централна медицинска библиотека.

Косекова, Ганка. 2005б. Иновационни образователни технологии в медицинското образование. Проектиране на Web-базирано обучение по биохимия. София: : Централна медицинска библиотека.

Кузов, О., А. Смиркаров 2005. Виртуалното образователно пространство в България - състояние и перспективи. София, 2005

Лалов, Боян, Маргарита Тенева. 2004. Интернет, комуникации и образование. София: Технически университет.

Милчев, Радослав. 2006. Дистанционно електронно обучение. Основни положения, нормативна уредба, ръководство за потребителя. София

Милчев, Радослав, Боянка Желязова, Анна Розева. 2007. Създаване на учебно съдържание и дейности в система Moodle : Дистанционно електронно обучение. София: Лесотехнически университет.

Николова, И. 2000. Проектиране и реализация на WWW-базирано обучение: Методология и средства. Докторска дисертация, СНС по информатика и приложна математика. 

Нови технологии в образованието и професионалното обучение. Пловдив, 2004.

Павлов, Димитър. 1997. Стратегии за използване на интернет в образованието. София.

Павлов, Димитър. 1998. Използване на компютърна техника в образованието. ч. 1. София.

Павлов, Димитър, Екатерина Кузматова. 1990. Използване на компютърна техника в образованието. София: Народна просвета.

Павлов, Димитър. 2001а. Образователни информационни технологии. Модул първи. София: Даниела Убенова.

Павлов, Димитър. 2001б. Образователни информационни технологии. Модул втори. София: Даниела Убенова.

Павлов, Димитър. 2003. Образователни информационни технологии. Модул трети. София: Даниела Убенова.

Пападопова, Габриела. 2008. Методология и инструментариум, разработени по Европейския проект: "Новаторска дидактика за Уеб базирано обучение" : Наръчник за използване на World Wide Web(Уеб) в обучението. София: Фалеза-Офис 2000.

Пейчева, Румяна. 1999а. Информационни технологии и образование. София.

Пейчева, Румяна. 1999б. Хипермедийните технологии. Интегрираща учебна среда. София: Булхерба - 2А.

Петрова, Мариана. 2006. WEB-базирана информационна система за дистанционно обучение: Организационно-технологични аспекти. В. Търново: Фабер.

Полат, Е. С. (ред.). 2005. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва: Академия.

МОН 1998. Програма за обучение по информационни и комуникационни технологии в българското училище и тяхното приложение в учебния процес (1999 -2005). София: МОН, 1998 

Ръководство за обучение на преподаватели в приложение на нови информационни и комуникационни технологии . Пловдив: Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. Колеж, 2005. 

Втора Национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 2006. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2006.

Сендова, Евгения Йовкова. 2001. Компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес. София.

Спизман, Робин. 2000. 300 невероятни неща за обучението в Интернет. София: ИнфоДар.

Тодоров, Тодор. 2000. Руски електронни библиотеки, е-книги, е-учебници, образователни портали и уебсайтове. София.

Тодоров, Ю. 2000. Информационни технологии в образованието. София, 2000.

Хортон, Уильям, Кэтрин Хортон. 2005. Электронное обучение. Москва.  

Шеста рамкова программа на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демокрации (2002 - 2006). София, 2003.

Шойкова, Елена, Малинка Иванова, Владислав Денишев. 2005. Концепция за въвеждане на електронно и дистанционно обучение в средното училище в България. София.

Шойкова, Елена, Малинка Иванова, Анатоли Пешев, Владислав Денишев. 2008a. Програма за професионално развитие на преподаватели: Обучение чрез дейности в социално ориентирани и технологично богати среди. Ръководство за водещия. София, 2008

Шойкова, Елена, Малинка Иванова, Анатоли Пешев, Владислав Денишев. 2008б. Програма за професионално развитие на преподаватели: Обучение чрез дейности в социално ориентирани и технологично богати среди. Ръководство за участника. София.

Шойкова, Елена, Малинка Иванова, Владислав Денишев. 2008в. Електронно обучение в средното училище. София. http://81.161.241.210/bg/eBooks/default.aspx (10 февруари 2010).

Шойкова, Елена, Малинка Иванова. 2008. Платформа с отворен код за авторство, комуникации и обучение, интегрирана с ATutor. София. http://81.161.241.210/bg/eBooks/default.aspx (10 февруари 2010).

 

Статии

Аверьянов, Л. Я., А. В. Рунов. 2003. Современные проблемы Интернет-обучения. Информатика и образование 5. 70-76

Алексиева, Венета П., Христо Б. Ненов. 2005. Качество на обратната връзка, базирана на електронни тестове, при E-learning обучение. Компютърни науки и технологии 3 (2). 81-87.

Ангелова, Татяна. 2007. Четенето от дисплей и писането за дисплей. Литературата 1 (2). 57-71.

Асенова, П. 1997. Информатиката и информационните технологии в обучението - опит и тенденции. Стратегии на образователната и научната политика 4. 54-64

Атанасова, Милка. 2004. Електронното учене в контекста на образованието на възрастните. Педагогика 14 (4). 16-27.

Бижков, Георги. 2002. Нов етап в развитието на образователните технологии. Педагогика 12 (1).

Богданов, Асен. 2005. Дистанционно обучение в Единния научно-образователен комплекс : Електронно и мобилно еврообразование - общонационална политика. Учителско дело CX (31); 4, (32). 6.

Вардева Ивелина, Лилия Станева. 2007. Електронно обучение - решения, проблеми и перспективи . Год. Унив. "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас 36 (2). 117-120.

Влахова, Радка. 2007. E-learning, web-базирано онучение и образователни портали. Литературата I (2). 71-82.

Гергова, Лина. 2005. Относно методиката за Интернет обучение по икономическите дисциплини. Науч. тр. Аграр. унив. - Пловдив 50 (3). 215-220.

Гутгарц, Р. Д. , Б. П. Чебышева. 2000. Компьютерная технология обучения. Информатика и образование 5. 44- 46.

Дечев, Явор З. 2006. Стандартът SCORM и приложението му в Web-базирано специализирано обучение. Морски науч. форум. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" 3. 50-54.

Димитрова, Тодорка. 2005. Адаптивна среда за електронно обучение в Интернет. Управл. и устойчиво развитие VII (3-4). 325-332.

Димов, Петър. 1999. Интернет като обществено явление. Образование 4. 21 - 26.

Димов, Петър. 2001. Internet в обучението. Образование 6. 16-23.

Димов, Петър. 2003a. Комплексността и интегративността на познанието при съвременните системи за обучение. Образование ХII (1).

Димов, Петър. 2003б. Към проблемите за използване на Internet в обучението. Наука ХIII (3).

Димов, Петър. 2003в. Предпоставки за приложение на груповата форма на обучение при online базираните системи за обучение. Посоки 1.

Димов, Петър. 2004а. Абстрактни структури на Интернет обучението. Образование ХIII (4).

Димов, Петър. 2004б. Самостоятелност и комуникативност на обучаемите при съвременните системи за обучение. Посоки 1

Димов, Петър. 2005. Специфика на ученето чрез откриване при електронното обучение чрез Интернет. Посоки VII (3). 21-28.

Димов, Петър. 2006а. Единството между придобиването на познание и комуникацията като една от характерните черти на електронното обучение чрез Интернет. Образование XV (2). 3-12

Димов, Петър. 2006б. Процеси на фрагментация и консолидация на познанието при технологично осигуреното електронно обучение. Образование XV (1). 26-35.

Драганов, Анчо Г., Мария П. Николова. 2004. Web базирано обучение по проектиране на печатни платки във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Науч. тр. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" 26. 33-36.

Енчева, Марина. 2007. Интернет-базираното дистанционно обучение по БИН в Полша. Библиотека XIV (1). 30-38.

Ефтимов, В. И. 2000. Информатизация образования: шаг вперед - два шага назад. Информатика и образование 6. 2-6.

Желев, Янислав, Мария Монова-Желева. 2005. Системи за електронно обучение - подходи за изграждане и функционални изисквания. Год. Бургаски свободен университет 13. 213-218.

Желязкова, Б., М. Младенова. 2006. Информационно-образователната среда и развитие на дистанционното обучение. В : Юбилейна научна сесия, 125 години ВВМУ Н. Й. Вапцаров, Сборник научни доклади. Варна, 2006

Забунов, Светослав Светославов. 2005. Описание на индивидуализиращата подсистема в индивидуално-адаптивната система за електронно обучение (ИАСЕО). Год. МГУ "Св. Иван Рилски" 48 (4). 85-88.

Загузов, Н. И. 2000. Проблемы информатизации образования в диссертационных исследованиях 1999 года. Информатика и образование 3. 1-7 (със списък на дисертациите) .

Зарецкая, С. Л. 2002. Виртуальное обучение: проблемы и перспективы. Дистанционное обучение в современном мире. Москва. 51-100

Зенкина, С. В., С. В. Чернобай. 2008. Подготовка учителей к използованию ИКТ для создания электронных образовательных ресурсов. Информатика и образование 7. 110-111.

Иванов, В. Л. 2002. Электронный учебник: системы контроля знаний. Информатика и образование 1. 71-81.

Иванов, Кънчо, Светослав Забунов. 2003. Модел на индивидуално-адаптивна система за електронно обучение. Науч. тр. РУ "А. Кънчев" 40 (1.2). 161-165.

Иванов, Кънчо, Светослав Забунов. 2005. Индивидуално-адаптивна система за електронно обучение (ИАСЕО) в областта на модерните адаптивни интелигентни Е-learning решения. Год. МГУ "Св. Иван Рилски" 48 (4). 79-84. (Рез. на бълг. и англ. ез.)

Истаткова, Галина, Петя Кадемова-Кацарова. 2007. Обектно-ориентирано програмиране с PHP и MySQL за електронно Web базирано обучение. Трудове на Института по компютърни и комуникационни системи-БАН 1. 92-99.

Калоянова, Калинка, Валентина Матеева и др. E-learning: използване на новите информационни и комуникационни техологии за обучение. Управл. и устойчиво развитие IV (3-4). 160-163.

Карагьозова-Дилкова, Д., М. Димитрова. Личностно-ориентирано обучение по биология [в VIII клас] чрез използване на интернет. Биология. Екология. Биотехнология XVI (2). 19-27

Коваленко, И. Н. 2005. Создание электронной библиотеки учебных методических материалов. Информатика и образование 12, с. 55 -63

Ковачева, Минка ,Любомир Лазов. 2003. Мултимедийна система за компютърно-базирано дистанционно обучение по електричество и магнетизъм. Науч. тр. РУ "А. Кънчев" 40 (1.1). 200-204.

Колев, Румен. 2005. Методика за избор на платформа за електронно обучение. Автом. и информaтика ХХХIХ (1). 71-72.

Коновалец, Л. С. 1999. Познавателная самостоятелность учащихся в условиях компьютерного обучения. Педагогика 2 . 46-50.

Королькова, Л. Н. 2007. Возможности компьютеризации различных видов учебных занятий в высших учебных заведениях. Информатика и образование 4. 117-119

Косекова, Ганка. 1998. Web-базирано обучение по биохимия чрез Интернет и Интранет. Соц. мед. 3. 38-40

Косекова, Ганка. 2003. Гъвкаво проблемноориентирано Web-базирано обучение по биохимия в Медицинския университет - София. Автом. и информ. ХХХVII (1). 39-41

Косекова, Ганка. 2005. Web базирано обучение в Медицинския университет - София. Химия XIV (5). 413-420.

Куклев, В. А. 2006. Опыт разработки электронных образовательных ресурсов: от компьютеризованных учебников через сетевые технологии к мобильному образованию. Информатика и образование 2. 103-107.

Кун, К. 2007. E-Learning - электронное обучение. Информатика и образование 6. 16-18

Лаврентыева,В. Н., Н. И. Пак 2000. Электронный учебник. Информатика и образование 9. 87-92.

Ленева, Милена 2006.; Интервю на Таня Киркова. Е-читалището ["Бъдеще сега", първият сайт за Интернет образование в България] е новият шанс за обучение. Новинар XIV (128), 3 - 4 юни 2006. 8.

Маринов, Антон. 2005. Развитие на човешките ресурси чрез дистанционно он-лайн обучение. Икономика и управлениеI  (4). 98-105.

Милков, Лучиян, Захарин Марков. 2002. Информационните и комуникационни технологии в образованието .Педагогика, 2002 N 5, с. 48 - 60

Милтенов, Пламен. 2005. Безкабелни мрежи, повсеместно мобилно компютризиране и електронно обучение. Решения, задачи и проблеми в Европа и САЩ // Стратегии на образ. и науч. политика, XIII, 2005, N 2, с. 190-208.

Милчев, Радослав. 2004. Модул за изграждане и управление на курсове за обучение в Интернет и интранет среда [в ЛТУ] // Управл. и устойчиво развитие, VI, 2004, N 3-4, с. 239-245. Рез. на бълг. и англ. е

Милчев, Р. В. Тодоров. 2005. Проблеми и перспективи пред електронното обучение в Лесотехнически университет. // Управление и устойчиво развитие, 2005, с. 319 - 324

Монова-Желева, Мария, Янислав Желев. 2004.  Стандарти за електронно обучение // Год. Бургаски свободен унив., 11, 2004, с. 241-248.

Наумов, Недев, Терзис 2004 - Наумов, Велко, Асен Недев, Михаила Терзис. 2004. Интернет базирани системи за обучение и симулации // Механ.машините, ХII, 2004, N 3(52), с. 115-118.

Национална 1998. Национална образователна стратегия по информационни и комуникационни технологии. // Управление на средното образование. Информационен бюлетин, 1998, 3-4

Ненов, Нелко. 2005. Дистанционно обучение във военното образование [с помощта на Интернет] / Нелко Ненов. // Воен. журнал, CXII, 2005, N 3, с. 47-53

Николов, Николай, Йорданка Николова и др. З2007. а употребата и възможностите на езиковите упражнения от типа "Варианти на избор" в интернет сайтовете за електронно обучение по чужд език // Год. Бургаски свободен унив., 17, 2007, с. 273-276.

Николова, Мария, Мария Еремиева. 2003. Web-базирано разписание на учебните занятия във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров // Морски науч. форум. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"., 3, 2003, с. 31-37.

Нурмухамедов, Г. М. 2006. О подходах к созданию электронного учебника. // Информатика и образование. Москва, 2006, N 5, с. 104- 108

Одноколова, Е. Г. 2008. Разработка электронных учебников. // Информатика и образование. Москва, 2008, N 6, с. 108- 109

Околелов, О. П. 1999. Системный подход к построению електронного курса для дистанционного обучения // Педагогика, Москва, 1999, №6, с. 50-56.

Павлов, Д. 1997. Интернет като предмет и обект на изучаване // Стратегии на образователната и научната политика. София, 1997, N 2, с. 62-67

Павлов, Д. 1998. Педагогически измерения на електронния диалог // Педагогика, 1998, N 5, с. 3- 16

Павлов, Д. 1999а. Информационните технологии като фактор за либерализация на университетското образование. // Нови подходи към използване на ИКТ в обучението на учители. С. 1999, 5-21 с.

Павлов. Д. 1999б. Образование в информационното общество в 21 век. // Инженерното и педагогическо образование през 21 век. Благоевград, 1999, 5-26 с.

Павлов, Д., Р. Пейчева, В. Поплилова. 2000.Приложение на Интернет в системата за подготовка и квалификация на учителските кадри. // Годишник на Софийски университет, Факултет по Педагогика, том 89, 2000

Павлов, Д. Образователни стратегии за днес и утре. // Образованието на 21-ви век - национални проекции. с. 34-41

Павлова, Райна, Тодорка Димитрова, Снежанка Георгиева. 2003. Многократно използваеми компоненти за електронно обучение по приложно програмиране // Год. ТУ - София, 52, 2003, с. 237-247.

Пейчева, Румяна. 1997. Бази данни - ново предизвикателство към традиционните образователни технологии - теория и практика // Стратегии на образователната и научната политика. София, 1997, N 2, с. 23-31

Пейчева, Румяна. 2002. Роля на информационните и комуникационни технологии в обновяването на стратегиите на преподаване // Педагогика, 2002, N 4, с. 67- 77

Пейчева, Р. 2003. Оценяване на качеството на университетското обучение - теория и практика. // Годишник на Софийски университет, Факултет по педагогика, том 93, 2003.

Пейчева, Румяна. 2004. Колаборативни телекомпютърни проекти - възможности за реализиране на гъвкави учебни среди. // Годишник на Софийски университет, Факултет по педагогика, том 96, 2004.

Петков, Димитър. 2006. [Програмата] NetSupport School 8.5 - софтуер за електронно обучение / Димитър Петков. // Компютри, IХ, N 39, 16 - 22 окт. 2006, с. 25

Петров, Петър, Тихомир Трифонов, Стефан Бъкличаров. 2005. Дистанционното обучение [по Интернет] във висшето образование - практика и потенциални възможности // Год. Междунар. колеж - Албена, 1, 2005, с. 33-36.

Петрова, Мариана. 2003. Организационно-технологични аспекти на Web базирано дистанционно обучение // Науч. съобщения. Съюз на учените - Добрич, 5, 2003, N 2, с. 445-448.

Плеухова, Л. Ф., Ю. К. Ситников. 1999.  Познавательная деятельность студентов в условиях компьютерного обучения // Педагогика, Москва, 1999, №7, с. 34-38.

Смиркаров, А., А. Василева и др. 2002. Инициативата "електронно обучение" на Европейската комисия // Автом. и информ., ХХХVI, 2002 , N 2, с. 52-53

Соболева, Н. Н. и др. 2002. Электронный учебник нового поколения - Информатика и образование, № 6, 2002, с. 67-76.

Станкова, Румяна. 2006. Създаване на специализирана двуезична речникова база от данни за електронно обучение и научни цели // Науч. тр. РУ "А. Кънчев", 45, 2006, N 3.2, с. 240-245.

Стефанова, Камелия. 2000. Системи за Web базирано обучение // Банки. Инвестиции. Пазари, 2000, N 9-10, с. 45-50

Стойкова, Добринка, Кристина Върбанова-Денчева. 2004. Библиотеките, e-Learning и продължаващото образование в България // Тр. Спец. висше у-ще библиотекознание и информ. технологии, 3, 2004, с. 133-146.

Стоянов, Светлин. 2005. Интеграция на [системата за дистанционно обучение] CMS Moodle в мрежовата среда на Русенски университет "Ангел Кънчев" // Науч. тр. РУ "А. Кънчев", 44, 2005, N 3.2, с. 124-127.

Стоянова, Лиловска 1996. Стоянова, Ст., Ст. Лиловска. 1996. Мултимедията като информационна технология във висшето образование. // Стратегии на образователната и научнара политика, София, 1996, N 1, с. 47 - 54

Титоров, Д. Ю. 2005. Создание Интернета образовательного учреждения. // Информатика и образование. Москва, 2006, N 6, с. 42- 58

Урнов, В. А. 2003. „Цифровая школа" ХХI века. // Информатика и образование. Москва, 2003, N 10, с. 5- 13

Филипова, Ваня, Камен Димитров, Димитър Митев. 2005. Тестът като елемент от e-learning приложение в обучението по физикохимия в Химическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Резултати и перспективи // Химия, XIV, 2005 , N 4, с. 354-357

Христов, Ц.,К. Цветков. 2003. Един подход за интеграция между платформи за електронно обучение // Науч. тр. НВУ "В. Левски", 73, 2003, N 1, с. 484-490

Христова, Мария. 2006. Методически препоръки за създаване на курс за електронно обучение по учебна дисциплина // Изв. Науч. център "Св. Дазий Доростолски" - Силистра, 1, 2006, с. 346-352

Христочевски, С. А. 2000. Электронные мультимедийные учебники и энциклопедии // Информатика и образование. Москва. 2000. N 2, с. 70-78

Цавкова, Магдалена. 2001. Интернет в съвременното обучение по химия // Химия, Х, 2001, N 1, с. 9-12

Цанев, Георги, Ася Иванова. 2005. Интегрирани Интернет портали за информационно обслужване, административни услуги и дистанционно обучение във висше медицинско училище// Науч. тр. РУ "А. Кънчев", 44, 2005, N 3.2, с. 128-134

Черноморова, Т. В. 2002. Интернет-технологии и высше образование (переход от традиционного обучения к виртуальному) // Дистанционное обучение в современном мире, Москва, 2002, с. 100 - 134

Шойкова, Е., М. Иванова. 2007. Сравнителен анализ на системи и авторски инструменти за електронно обучение с отворен код. Автом. и информ. XLI (4). 55-61

Електронни публикации

Аванесов, Вадим. 2001. Применение тестовых форм в e-Learning. <http://viperson.ru/wind.php?ID=534102&soch=1 > (19.12. 2008)

Академичната общност изгражда виртуално образователно пространство. CIO 2005 N 2. <http://www.cio.bg/?call=USE~home;&page=paper&n=512> (11.03.2005)

Амплуа-Брокер 2008 - эксперты Амплуа-Брокер. Исследование рынка электронного обучения (e-learning) в корпоративном секторе России <http://www.trainings.ru/library/reviews/?id=11006> (20.10.2008) 

Ангелова, Татяна. 2003. Обучението по български език, учебникът по български език и интернет. LiterNet, 17. 09. 2003. <http://liternet.bg/publish/tangelova/internet.htm >
Ангелова, Татяна. 2004. Новите образователни технологии, интернет и обучението по български език. LiterNet, 25. 08. 2004. <http://liternet.bg/publish/tangelova/novite.htm>
Ангелова, Татяна. 2008. Как да си конструираме електронен курс (в помощ на университетските преподаватели по хуманитарни науки). Littera et Lingua. Лято 2008. <http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/summer2008/AngelovaT_Summer2008.html>
Болотов, В. Оценка качества e-Learning в России. <http://www.fepo.ru/index.php?menu=about_press_bolotov2>
Васильев, Валерий. 2008. Е-Learning дает возможность учиться с полной нагрузкой. // PC Week, N 26 (632), <http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=111824> (21. 07. 2008)
Вахтина, Елена. Электронное обучение в области электротехнических дисциплин. Дидактические возможности компьютерного моделирования в области гуманизации процесса обучения. http://www.foibg.com/conf/ITA2007/MeL2007/PDF/MeL07-Vakhtina.pdf
Внедрение 2006 - Внедрение е-learning. Чего боятся T&D-менеджеры и о чём предупреждают провайдеры? http://edu.of.ru/attach/17/5760.doc. (21. 02. 2006)
Галкин, А. А. E-learning в ВлГУ - сегодня и завтра. http://www.vlsu.ru/uploads/media/E-LEARNING_VlSU.doc
Егоров, Ярослав. 2008. Выставка-конференция e-Learning Guild Gathering 2008, Орландо http://www.trainings.ru/library/education_experience/?id=10411 (26.05.2008).
Е-обучение по медицина - от ентусиазма към виртуален университет.CIO. 2005. N 2,11. 03. 2005. http://www.cio.bg/?call=USE~home;&page=paper&n=523&pn=1
Електронното образование 2007. Електронното образование. Програма за 3-та национална конференция. http://pvalley.info/tu/sem1/kos/Education%20Forum%20(E)/e-Education2007-Agenda.pdf. (При написване на авторите и докладите в търсачките се попада на презентациите им. Напр. Пейчева 2007: Пейчева, Румяна.Състояние, проблеми и перспективи пред електронното обучение в Българските университети - резултати от 2-годишно изследване. http:// idg.bg/events/event/2007/1011161223-RPeytcheva.ppt)
Иоакимидис, Марилу. Сравнительная модель расчета стоимости образования студента вуза: обучение он-лайн или в аудитории. <http://logosbook.ru/educational_book/pdf/2-3_07/t_13.pdf>
Йенбамрунг, Патамапорн . Появление электронного университета. <http://www.gdenet.ru/management/governance/consortium/1>
Любомирова, Стоянка , Лъчезар Лазаров. Изисквания към методиката и технологията на създаване на електронен учебник. <http://www.uni-vt.bg/showfullpub.asp?u=705&fn=e-book.doc>.
Младенова, Маргарита. 2008. Проектът SLAVIC-NET на Европейската комисия и мястото на кирилицата в ЕС . Littera et Lingua, лято 2008. http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/summer2008/MladenovaM_Summer2008.html
Младенова, Маргарита, Стилиян Стойчев. 2008. Проектът LINT на европейската комисия - концепция за електронно обучение. Littera et Lingua, лято 2008. http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/summer2008/Mladenova_Stojchev_Summer2008.html.
Наумов, Владимир. 2008. Тьютор в корпоративном elearning: функции. http://www.trainings.ru/library/articles/?id=10361 (12. 05. 2008).
Печенкин, Александр. Е-Learning: этапы большого пути. <http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=73090>
Побережская, Анна. 2008. Прошлое, настоящее и будущее e-learning в России. http://www.trainings.ru/library/articles/?id=10109
Сатунина, А. Е. 2005. Успехи современного ествествознания 5. 86. http://www.rae.ru/use/pdf/2005/05/Satunina.pdf.
Скиба, Евгения. 2008. Быстрая разработка электронных учебных курсов - невозможное возможно. http://www.trainings.ru/library/articles/?id=10613 (04. 07.2008).
Соболева, Наталия. 2007. Е-learning становится конкурентным преимуществом. http://pda.cnews.ru/reviews/index.shtml?2007/11/26/276790 (26.11.2007).
Солнцева-Накова, Е. В. 2008. За съвременното състояние на използването на новите информационни технологии при преподаването на руски език. Littera et Lingua, лято 2008. http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/summer2008/SolncevaE_Summer2008.html.
Тихомирова, Елена. 2008. Rapid eLearning - практические советы. http://www.trainings.ru/library/articles/?id=10959 (06. 10. 2008).
Традиционно 2005 - Традиционно или е-обучение - изберете сами. CIO. 2005. N 2. <http://www.cio.bg/?call=USE~home;&page=paper&n=511>. (11.03.2005) (27. 03. 2008).

Ужакина, Дорн 2008: Ужакина, Юля, Юрий Дорн. Мотивация и маркетинг-менеджмент в электронном обучении. <http://www.trainings.ru/library/articles/?id=11105>. (13. 11. 2008)

Усков, Владимир, Александр Усков. Е-learning - образование: стратегические перспективы на 2008 - 2015 годы. http://www.curator.ru/e-learning/publication33.html.

Цанев, Николай,Татяна Ненкова, Габриела Кирова. 2008. Електронно обучение с използване на Moodle в педагогическата подготовка на студентите // Littera et Lingua, лято 2008. http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/summer2008/Tsanev-et-al_Summer2008.html.

Чобанов, Георги, Любен Генов. 1999. Литературната мрежа / LiterNet и българската литература, култура и образование в дигиталния свят. Литературен вестник, 12 - 18. 05. 1999 г. N 18. // Български език и литература, 1999 (4,). 57-62. LiterNet. 17. 06. 1999 http://liternet.bg/publish/gchobanov/liternet.htm.

Электронное будущее образования. http://www.sssu.ru/Default.aspx?tabid=278&EntryID=44 от 29.11.2005 (без упоменат автор).

 

Списания

Дистанционное и виртуальное обучение. <http://www.edit.muh.ru/content/mags_dist.htm> ( НБКМ 2002 1-12; 2003 1-7, 9-12; 2004 1-12)

Информатика и образование. Ежемесячный научно - методический журнал.1986- ...

Littera et Lingua (Електронното списание, издание на Факултета по славянски филологии на Софийския универистет; ISSN 1312-6172, 2002-) - http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/

Списание на Софийския университет за електронно обучение (Електронно списание, ISSN 1314-0086; 2010 - ) - http://journal.e-center.uni-sofia.bg/page.php?3

Сайтове и електронни списания с материали върху ЕО

Вопросы Интернет-образования. Электронный журнал. http://vio.fio.ru/vio_site/default.htm.

Електронно обучение. Изборен курс към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски". http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/elearning/ (съд. „учебни материали и ресурси" и „често задавани въпроси")

Научно-изследователската лаборатория "Технологии и стандарти за еОбучение" към ТУ - София. http://81.161.241.210/bg/ (с публикации и книги)

Cообщества интернет обучения- iCoach2U.c http://www.icoach2u.com/om

Технологии e-learning. Электронное обучение в России. http://websoft-elearning.blogspot.com/.

Центр еLearning. http://e-learningcenter.ru/school.

Е-Learning Россия. http://www.e-learning.ru/

E-Learning World. Мир электронного обучения. http://www.elw.ru/.

Е-Learning World. Журнал. http://www.elw.ru/magazine/ (архив 2004-2008).

 

Е-Learning. Bibliography

Babcock, M. 2007. Learning logs in introductory literature courses. Teaching in Higher Education 12 (4). 513 - 523.

Barbera, M. 2005. The HyperLearning Project: Towards a Distributed and Semantically Structured e-research and e-learning Platform. Literary and Linguistic Computing 21(1). 77-82 (Literary and Linguistic Computing Advance Access originally published online on April 13, 2005). http://llc.oxfordjournals.org/misc/terms.shtml.

Barwell, G. 2005. Original, Authentic, Copy: Conceptual Issues in Digital Texts. Literary and Linguistic Computing 20 (4). 415-424. http://llc.oxfordjournals.org/misc/terms.shtml

Bonk, C. and V. Dennen. 2003. Frameworks for reserach, design, benchmarks, training, and pedagogy in web-based distance education. In M. Moorey, W. Anderson (eds.), Handbook of distance education. New Jersey: L. Erlbaum Associates.

Borch, O., J. Helbo, M. Knudsen and O. Rokker. 2003. Uniflex: A WWW-environment for project-based collaborative learning. In Proceedings of the 4th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ITHET, Marrakech, Morocco. http://www.control.auc.dk/preprint/4634.pdf.

Borch, E. M., P. P. Madsen, and J. Helbo 2005. Processes and roles in remote online education. THET 2005: 6th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training.

Breivik, Patricia S. & E. G. Gee. 2006. Higher education in the internet age. (ACE/Praeger Series on Higher Education) .Westport CT & London: Rowman & Littlefield Education.

Brown, J.S. 2000. Growing up digital: How the web changes work, education, and the way people learn. Change 32 (2). 10-20.

Chandrasegaran, A. and K. Kong. 2006. Stance-taking and stance-support in students' online forum discussion. Linguistics and Education 17 (4). 374-390.

Cook, J., D. Holley and D. Andrew. 2007. A stakeholder approach to implementing e-learning in a university. British Journal of Educational Technology 38 (5). 784-794.

Cornford, James, Neil Pollock 2003. Putting the university online: information, technology, and organizational change. Buckingham: Society for Research into Higher Education, Open University Press.

Davis, N., M. D. Roblyer, A. Charania, R. Ferdig, C. Harms, L. Compton, and M. Cho. 2007. Illustrating the "virtual" in virtual schooling: Challenges and strategies for creating real tools to prepare virtual teachers. Internet and Higher Education 10. 27-39.

Désilets, A. and S. Paquet. 2005. Wiki as a tool for Web-based collaborative story telling in primary school: A case study. In P. Kommers and G. Richards (eds.), Proceedings of Ed-Media 2005. Montreal, Canada, June 27-July 2, 2005, 770-777. Chesapeake, VA: AACE.

Dinevski, D. and P. Kokol. 2004. ICT and Lifelong Learning. European Journal of Open, Distance, and E-learning. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2004/Dinevski.html.

Directorate-General for Education and Culture of the European Commission. 2005. Report on the consultation workshops "Access Rights for e-Learning Content" & "Creating, sharing and reusing e-Learning Content". Brussels. http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/doc/workshops/elearning%20content/workshop_report_en.pdf. (17.03.2005)

Maor, Dorit. 2006. Using reflective diagrams in professional development with university lecturers: A developmental tool in online teaching. The Internet and Higher Education 9 (2). 133-145.

Dutton, W. H. and B. D. Loader (eds.) 2002. Digital academe: the new media and institutions of higher education and learning. London: Routledge.

Ehlers, U. 2004. Quality in E-Learning From a Learner's Perspective (Best Paper Award at the Third EDEN Research Workshop 2004, Oldenburg, Germany). European Journal of Open, Distance, and E- learning. <http://www.eurodl.org/materials/contrib/2004/Online_Master_COPs.html>.

Ehlers, U. 2004. Quality in E-Learning. The Learners Perspective. European Journal of Vocational Training. CEDEFOP. Thessaloniki.

Eisenberg, E. 2005. The Online Teacher. <http://www.elearningeuropa.info/index.php?page=doc&doc_id=6066&doclng=6&menuzone=1>. (30.03.2005)

Ellison, N. B. , Ch. Steinfield and C. Lampe. 2007. The Benefits of Facebook "Friends": Social Capital and College Students' Use of Online Social Network Sites. Journal of Computer-Mediated Communication 12 (4). 1143-1168.

Entonado, F. and L. Díaz, L. 2006. A Training Proposal for e-Learning Teachers. European Journal of Open, Distance, and E-learning. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2006/Blazquez_and_Alonso.htm.

Evans, E. and J. Po 2007. A break in the transaction: Examining students' responses to digital texts. Computers and Composition 24 (1). 56-73. http://www.sciencedirect.com/science.

Eynon, R. 2007. Universities in Transition: Commercialization and the 21st Century University. The Information Society 23(1). 65 - 67.

Favretto, G., G. Caramia. and M. Guardini. 2005. E-learning measurement of the learning differences between traditional lessons and online lessons. European Journal of Open, Distance, and E-learning. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2005/Giuseppe_Favretto.htm.

Fill, K. and H. C. Davis. 2007. Embedding blended learning in a university's teaching culture: Experiences and reflections. British Journal of Educational Technology 38 (5). 817-828.

Gaimster, J. and D. Gray. 2004. Harvesting Knowledge: the role of the Internet in helping students to develop independent research skills - a case study. European Journal of Open, Distance, and E-learning. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2004/Gaimster_Gray.html.

 

Gallagher, J. G. 2007. Online Learning: Strategy or Sophistry? European Journal of Open, Distance, and E- learning. http://www.eurodl.org/materials/briefs/2007/James_Gallagher.htm.

 

Garrison, D. R. and J. B. Arbaugh. 2007. Researching the community of inquiry framework: Review, issues, and future directions. The Internet and Higher Education 10 (3). 157-172.

 

Ginns, P. and R. Ellis. 2007. Quality in blended learning: Exploring the relationships between on-line and face-to-face teaching and learning. [Special Section of the AERA Education and World Wide Web special Interest Group (EdWeb/SIG)]. Internet and Higher Education 10. 53-64.

Graff, M., J. Davies and M. McNorton. 2004. Cognitive Style and Cross Cultural Differences in Internet Use and Computer Attitudes. European Journal of Open, Distance, and E-learning. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2004/Graff_Davies_McNorton.html.

 

Ham, V. and R. Davey 2005. Our First Time: Two Higher Education Tutors Reflect on Becoming a "Virtual Teacher". Innovations in Education and Teaching International 42 (3). 257-264.

 

Hannafin, Micael, Kevin Oliver, Janette R. Hill, Evan Glazer and Priya Sharma 2003. Cognitive and learning factors in Web-Based Distance Learning environments. In M. Moorey, W. Anderson (eds.), Handbook of distance education. New Jersey: L. Erlbaum Associates.

Hartman, J., C. Dziuban, and P. Moskal. 2007. Strategic initiatives in the online environment: Opportunities and challenges. On the Horizon 15 (3). 157-168.

Hauck, M. and S. Hurd. 2005. Exploring the link between language anxiety and learner self-management in open language learning contexts. European Journal of Open, Distance, and E- learning. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2005/Mirjam_Hauck.htm.

Herring, S. C. 2004. Slouching towards the ordinary: Current trends in computer-mediated communication. New media and Society

6(1). 26-36.

Hiltz , R. and M. Turoff. 2005. Online learning is a new social process that is beginning to act as a complete substitute for both distance learning and the traditional face-to-face class. Communications of The ACM 48 (10).

 

Hislop, G.W. and H. J. C. Ellis. 2004. A study of faculty effort in online teaching. Internet and Higher Education 7. 15-31.

 

Hrastinski, S. 2006. Introducing an informal synchronous medium in a distance learning course: How is participation affected? Internet and Higher Education 9. 117-131.

Hsu, S. 2004. Using case discussion on the web to develop student teacher problem solving skills. Teaching and Teacher Education 20 (7). 681-692.

Hughes, G. 2007. Using blended learning to increase learner support and improve retention. Teaching in Higher Education 12 (3). 349 - 363.

Icaza, J.I., Y. Heredia & O. Borch 2004. Project oriented immersion learning. Tecnológico de Monterrey, México and Aalborg University, Denmark. http://www.control.auc.dk/preprint/4728.pdf.

Issroff K. and E. Scanlon. 2002. Educational technology: the influence of theory. Journal of Interactive Media in Education 6. http://www-jime.open.ac.uk/2002/6/issroff-scanlon-02-6.pdf.

Jonsson, E. 1997. Electronic discourse: On speech and writing on the Internet. http://www.ludd.luth.se/users/jonsson/D-essay/2.html (7 June 2006).

Kelly, H. F., M. K. Ponton and A. P. Rovai. 2007. A comparison of student evaluations of teaching between online and face-to-face courses. Internet and Higher Education. 10. 89 - 101.

Kerr, M. S., K. Rynearson. and M. C. Kerr 2006) Student characteristics for online learning success. Internet and Higher Education 9. 91-105.

Knudsen, M., O. Borch and J. Helbo. 2005. Didactics, technology and organization of project based distance education. Proceedings of the 4th IASTED International Conference on Web-based Education, Grindenwald Switzerland, February, 2005. http://www.control.auc.dk/preprint/4684.pdf.

Lam, P. and C. McNaught. 2006. Design and evaluation of online courses containing media-enhanced learning materials. Educational Media International 43 (3). 199-218.

Land, R. and S. Bayne (eds.). 2005. Education in cyberspace. London; New York: Routledge Falmer.

Lentell, H. 2003. The importance of the tutor in open and distance learning. In A.Tait and R. Mills (eds.) , Re-thinking Learner Support in Distance Education: Change and Continuity in an International Context, 64-76. London: Routledge Falmer.

Lightfoot, J. M. 2006. A comparative analysis of e-mail and face-to-face communication in an educational environment. Internet and Higher Education 9. 217-227.

Lih, A. 2004. Wikipedia as Participatory Journalism: Reliable Source? Metrics for evaluating collaborative media as a news resource. In 5th International Symposium on Online Journalism. University of Texas at Austin.

Liu, G. and A. Shih-Wei Chen. 2007. A taxonomy of Internet-based technologies integrated in language curricula. British Journal of Educational Technology 38 (5). 934-938.

Macdonald, J. 2003. Assessing online collaborative learning: process and product. Computers & Education 40. 377-391.

Martin, Shawn. 2007. Digital scholarship and cyberinfrastructure in the humanities: Lessons from the text creation partnership. Journal of Electronic Publishing 10 (1) http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;cc=jep;q1=3336451.0010.1*;rgn=main;view=text;idno=3336451.0010.105 (10 February 2010).

McCarty, W. 2005. Tree, Turf, Centre, Archipelago - or Wild Acre? Metaphors and Stories for Humanities Computing. Literary and Linguistic Computing 21(1). 1-13. http://llc.oxfordjournals.org/misc/terms.shtml (10 February 2010).

McMurray, A. 2007. College students, the GI Bill, and the proliferation of online learning: A history of learning and contemporary challenges. Internet and Higher Education 10. 143-150.

Morgan, J. 2006. Learner and teacher electronic relations: experiences of one distance learning health studies programme. European Journal of Open, Distance, and E- learning 1.  http://www.eurodl.org/materials/contrib/2006/Jane_Morgan.htm.

Nicovich S.G., G. W. Boller and B. Cornwell. 2005. Experienced Presence within Computer-Mediated Communications: Initial Explorations on the Effects of Gender with Respect to Empathy and Immersion. Journal of Computer-Mediated Communication 10 (2).  Article 6. http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue2/nicovich.html (10 February 2010).

Oblinger, D. G. and B. L. Hawking. 2005. The myth about e-learning. Educause Review  40(4). 14-15.

O'Donnell, C. and D. Sloan. 2006. Evaluation of an Online Student Induction and Support Package for Online Learners. European Journal of Open, Distance, and E- learning. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2006/Catherine_M_O_Donnell.htm (10 February 2010).

Pekar, V. and R. Evans. 2007. Discovery of Language Resources on the Web: Information Extraction from Heterogeneous Documents. Literary and Linguistic Computing 22(3). 329-343. http://llc.oxfordjournals.org/misc/terms.shtml (10 February 2010).

Rajasingham, L. 2005. The Virtual University: From Turf to Surf-Same Journey Different Routes. European Journal of Open, Distance and E-Learning. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2005/Rajasingham.htm (10 February 2010).

Redmond, P. and J. V. Lock. 2006. A flexible framework for online collaborative learning. Internet and Higher Education 9. 267-276.

Rekkedal, T. 2004. Support Services in E-Learning - an Evaluation Study of Students' Needs and Satisfaction. International Journal of Educational Telecommunications 1 (4). 337-365. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2004/Rekkedal_Qvist-Eriksen.htm (10 February 2010).

Roberts, T.S. (ed.). 2006. Self, Peer, and Group Assessment in E-Learning. Hershey, Pennsylvania: Information Science Publishing.

Romano, J., Wallace, T. L., Helmick, I. J., Carey, L. M. & Adkins L. 2005). Study procrastination, achievement, and academic motivation in web-based and blended distance learning. The Internet and Higher Education 8 (4). 299-305. (Special issue of the AERA Education and World Wide Web Special interest Group, EdWeb/SIG).

Romero, C., Ventura, S. & García, E. 2008. Data mining in course management systems: Moodle case study and tutorial. Computers & Education 51(1). 368-384.

Roskos, K., Jarosewich, T., Lenhart, L. & Collins, L. 2007. Design of online teacher professional development in a statewide. Reading First professional development syste. Internet and Higher Education 10.173-183.

Rovai, A. 2003. A constructivist approach to online college learning. Internet and Higher education 7. 79-93.

Russell, G. 2006. Online and Virtual Schooling in Europe. European Journal of Open, Distance, and E- learninghttp://www.eurodl.org/materials/contrib/2006/Glenn_Russell.htm.

Salmerón, L., Cañas, J. J. & Fajardo, I. 2005. Are expert users always better searchers? Interaction of expertise and semantic grouping in hypertext search tasks. Behavior & Information Technology 24 (6). 471 - 475.

Salmon, Gilly. 2004. E-moderating: The Key to Teaching and Learning Online (2nd edition). London: Routledge Falmer. http://www.elearning-reviews.org/authors/salmon-gilly/.

Schreibman, S. 2002. Computer-mediated Texts and Textuality: Theory and Practice. Computers and the Humanities 36. 283-293.

Schrum, L., Burbank, M. D., Engle, J., Chambers, J. A., & Glassett K.F. 2005. Post-secondary educators' professional development: Investigation of an online approach to enhancing teaching and learning (pp. 279-289). The Internet and Higher Education 8 (4). (Special issue of the AERA Education and World Wide Web Special interest Group, EdWeb/SIG). 277-362.

Shea, P, Li, C. & Pickett, A. 2006. A study of teaching presence and student sense of learning community in fully online and web-enhanced college courses. Internet and Higher Education 9. 175-190.

Simmons, J. 2006. E-learning and earning, The impact of lifelong e-learning on organisational development. European Journal of Open, Distance, and E- learning. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2006/Jane_Simmons.htm