Skip to content Skip to navigation

Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев.

По слѣдоу оучителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Съст. и ред. Христина Тончева. Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2006. 322 с.

Съдържание / Content

Обща част

 • Николова, Юлия. За делата и празника. 5-6
 • Тончева, Христина. Пълна библиография на трудовете на доц. д-р Пеньо Ст. Пенев. 7-12
 • Карталов, Асен. Познатият и непознатият. 13-15
 • Митринов, Георги. Поучителна случка. 16-20

Езиковедски изследвания

 • Куцаров, Иван. За категорията степенуване в съвременния български език. 23-38
 • Маровска, Вера. Темпоралната система на старобългарския и новобългарския език и научната ѝ интерпретация. 39-50
 • Зидарова, Ваня. Лексикални и словообразувателни тенденции при неологизмите в съвременния български език. 51-57
 • Мирчева, Елка. За състава и езиковата характеристика на един среднобългарски ръкопис – “новата” част на Германовия сборник от 1358-1359 година. 58-67
 • Цибранска-Костова, Марияна. Пенитенциален пост и комутации. 68-79
 • Райкова, Мария. За книжовното дело на Никифор Рилски. 80-88
 • Карачорова, Ивона. За някои предисловия към Псалтира. 89-97
 • Тончева, Христина. За нчкои езикови особености на Пловивския (Хаджи Василевия) препис на Климентовото Пространно житие. 98-108
 • Тошева, Атанаска. Към въпроса за имамь-конструкции за изразяване на бъдеще време в историята на българския език. 109-113
 • Кемалова, Ани. Някои бележки върху диахронията на местоименната система. По материали от сборника сѹдаць от XVII век. 114-119
 • Джельова, Антоанета. Категорията количество и особеностите на нейното изразяване при някои съществителни имена в старобългарския език. 120-133
 • Гайдаджиева, Иванка. Преглед на проучванията върху фонетичните особености на смолянския говор. 134-142
 • Кръпова, Илияна. Синтактични и прагматични аспекти при удвояването на допълнението в българските диалекти. 143-155
 • Янев, Борян, Чобанов, Иван. Фамилните имена у българите през призмата на традиционните занаяти (в лингвокултурологичен аспект). 156-173
 • Чакърова, Красимира. Към въпроса за взаимодействието на императива с глаголните категории лице, време. залог и вид на изказването. 174-184
 • Илиев, Иван. Принос към българския исторически фразарий. 185-194
 • Злачева-Кондрашова, Спаска. К вопросу об отношении префиксальных прилагательных высокой (высвей) степени (ПП) к суперлативу и элативу в русском и болгарском языках. 195-201

Литературоведски изследвания

 • Протохристова, Клео. За плажа, за пасторала и за един възможен поглед към културата на XX век. 205-212
 • Николова, Юлия. “Лексикон малкий на 4 язици” или за книжовното наследство на Василий Н. Ненович. 213-228
 • Михова, Лидия. Географският речник на П. Р. Славейков в Архива на Иван Д. Шишманов. 229-234
 • Славова, Маргарита. Българската “следа” в първите печатни буквари на кирилица. 235-243
 • Гетова, Елена. Пътят на Иван Богоров към пътеписа. 244-257
 • Янев, Владимир. Поезията на Никола Фърнаджиев – текстологични ракурси. 258-270
 • Костурков, Йордан. Забравата като категория. Нов прочит на “Нощна гора” на Джуна Барнс. 271-276
 • Николова, Дияна. Топосът Аркадия в ренесансовата култура. 277-291
 • Неделчева-Белафанте, Златороса. Проблемът за темпоралността и нейните проявления в романите на Ж.-М. Г. льо Клезио “Протоколът” и “Търсачът на злото”. 292-304
 • Черпокова, Светла. “Принципът на талисмана” и пространствата в литературата на немския романтизъм. 305-311

Приложения. 313-322

Автори

 • Гайдаджиева, Иванка. Преглед на проучванията върху фонетичните особености на смолянския говор. 134-142
 • Гетова, Елена. Пътят на Иван Богоров към пътеписа. 244-257
 • Джельова, Антоанета. Категорията количество и особеностите на нейното изразяване при някои съществителни имена в старобългарския език. 120-133
 • Зидарова, Ваня. Лексикални и словообразувателни тенденции при неологизмите в съвременния български език. 51-57
 • Злачева-Кондрашова, Спаска. К вопросу об отношении префиксальных прилагательных высокой (высшей) степени (ПП) к суперлативу и элативу в русском и болгарском языках. 195-201
 • Илиев, Иван. Принос към българския исторически фразарий. 185-194
 • Карачорова, Ивона. За някои предисловия към Псалтира. 89-97
 • Карталов, Асен. Познатият и непознатият. 13-15
 • Кемалова, Ани. Някои бележки върху диахронията на местоименната система. По материали от сборника сѹдаць от XVII век. 114-119
 • Костурков, Йордан. Забравата като категория. Нов прочит на “Нощна гора” на Джуна Барнс. 271-276
 • Кръпова, Илияна. Синтактични и прагматични аспекти при удвояването на допълнението в българските диалекти. 143-155
 • Куцаров, Иван. За категорията степенуване в съвременния български език. 23-38
 • Маровска, Вера. Темпоралната система на старобългарския и новобългарския език и научната ѝ интерпретация. 39-50
 • Мирчева, Елка. За състава и езиковата характеристика на един среднобългарски ръкопис – “новата” част на Германовия сборник от 1358-1359 година. 58-67
 • Митринов, Георги. Поучителна случка. 16-20
 • Михова, Лидия. Географският речник на П. Р. Славейков в Архива на Иван Д. Шишманов. 229-234
 • Неделчева-Белафанте, Златороса. Проблемът за темпоралността и нейните проявления в романите на Ж.-М. Г. льо Клезио “Протоколът” и “Търсачът на злото”. 292-304
 • Николова, Дияна. Топосът Аркадия в ренесансовата култура. 277-291
 • Николова, Юлия. “Лексикон малкий на 4 язици” или за книжовното наследство на Василий Н. Ненович. 213-228
 • Николова, Юлия. За делата и празника. 5-6
 • Приложения. 313-322
 • Протохристова, Клео. За плажа, за пасторала и за един възможен поглед към културата на XX век. 205-212
 • Райкова, Мария. За книжовното дело на Никифор Рилски. 80-88
 • Славова, Маргарита. Българската “следа” в първите печатни буквари на кирилица. 235-243
 • Тончева, Христина. За някои езикови особености на Пловивския (Хаджи Василевия) препис на Климентовото Пространно житие. 98-108
 • Тончева, Христина. Пълна библиография на трудовете на доц. д-р Пеньо Ст. Пенев. 7-12
 • Тошева, Атанаска. Към въпроса за имамь-конструкции за изразяване на бъдеще време в историята на българския език. 109-113
 • Цибранска-Костова, Марияна. Пенитенциален пост и комутации. 68-79
 • Чакърова, Красимира. Към въпроса за взаимодействието на императива с глаголните категории лице, време. залог и вид на изказването. 174-184
 • Черпокова, Светла. “Принципът на талисмана” и пространствата в литературата на немския романтизъм. 305-311
 • Янев, Борян, Чобанов, Иван. Фамилните имена у българите през призмата на традиционните занаяти (в лингвокултурологичен аспект). 156-173
 • Янев, Владимир. Поезията на Никола Фурнаджиев – текстологични ракурси. 258-270