Skip to content Skip to navigation

Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев

нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. Съст. Анна-Мария Тотоманова, Татяна Славова. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005. 590 с.

 • Бъди ни жив и здрав, Професоре, и на мъногаꙗ лѣта. 5-11

Средновековна история и култура

 • Гюзелев, Васил. Българското Средновековие в нашето съвремие. 15-29
 • Милтенова, Анисава. “Хипомнестикон” на Йосиф Християнин, съчиненията на Йосиф Флавий и славянските еротапокритични текстове. 30-43
 • Дограмаджиева, Екатерина. Авторитетът на Зографския манастир преди въвеждането на Ерусалимския устав. 44-53
 • Петканова, Донка. Григорий Цамблак и византийските хроники. 55-66
 • Трендафилов, Христо. Табу и име в Пространното житие на Константин-Кирил. 67-79
 • Смядовски, Стефан. Среновековието и хипертекстът. 80-90
 • Буюклиев, Иван. Върху езиковата философия на Константин Костенечки. 91-99
 • Йонова, Майя. Наблюдения върху ръкописната традиция на средновековния разказ “Александър от Троада”. 100-105
 • Спасова, Мария. Исторически и квазиисторически подход при тълкуването на сведенията за преводаческата дейност на славянските първоучители по време на Моравско-Панонската им мисия. 106-144
 • Гагова, Нина. Царската библиотека в Преслав и нейната съдба. 145-185
 • Георгиев, Павел. “Етиопите” от Българския апокрифен летопис. 186-197
 • Илиева, Лили. Античният логически парадокс “крокодилът” и кореспонденцията на цар Симеон. 198-200
 • Angusheva, Adelina. Southern Slavic predictions about the future of a person according to the time of birth time: types and transformations. 201-211
 • Нихоритис, Константинос. Вселената Атон – етнос и светогорски мистицизъм. 212-219
 • Йовчева, Мария. “Руските” памети в Асеманиевото евангелие и Охридския апостол. 220-237
 • Славова, Татяна. Донесли ли са книги Кирило-Методиевите уяеници в България. 238-250

Текстология и издаване на паметници

 • Павлова, Румяна. За значението на ръкопис РНБ Соф. 1324. 253-262
 • Иванова, Климентина. Уточнения към състава на чети-миней от народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” № 103. 263-279
 • Коцева, Елена. Интерполация в Каракалския апостол (Атон, манастир Каракала № 239). 280-287
 • Попов, Георги. За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец). 288-301
 • Николова, Светлина. Ръкописната традиция на т. нар. Първо слово за Рождество Христово от Йоан Екзарх Български. 302-314
 • Стойкова, Ана. Житието на св. Георги в хърватските глаголически фрагменти. 315-322
 • Мирчева, Елка. Предевтимиевото Житие на св. Параскева (Петка) Търновска. 323-333
 • Томова, Елена. Наративни паметници за български светци в кирилски ръкописи и старропечатни книги (Копитарева сбирка, Любляна). 334-344
 • Карачорова, Ивона. Към изучаването на псалтирните редакции от XIV в. (библейски песни). 345-356
 • Лалева, Таня. За изданието на евангелския текст. 357-373
 • Стефова, Лидия. Към езиково-текстологичната характеристика на разказа “Кръчмарката Теофана”. 374-384
 • Granberg, Antoaneta. Pictures and Bulgarian Cyrillic Inscriptions in a Greek 11th-century manuscript. 385-399
 • Димитрова, Маргарет. Словото за св. апостол Тома в ръкопис 369 от Църковен историко-архивен институт, София. 400-416

История на езика.Етимология и лексикология

 • Минчева, Ангелина. За преводните варианти на прилагателното ὁμοφυής 'с еднаква природа' в старобългарската книжнина и църковнославянската терминологична лексика. 419-427
 • Велчева, Боряна, Бояджиев, Андрей. Веке/вече. Етимологична бележка. 428-430
 • Богданова, Събка. Из лексиката на славянските преводи на “Пандектите” на Никон Черногорец. 431-442
 • Петков, Петко. Преписът на Азбучно-Йерусалимския патерик в ръкопис № 421 от библиотеката на Хилендарския манастир. 443-451
 • Тасева, Лора. оплазосрьдъ. Един hapax legomenon от Паримейника. 452-461
 • Христова, Искра. За значението на думата корен (към произхода и значението на славянските n-основи). 462-476
 • Тотоманова, Анна-Мария. Езикът на молдавските грамоти от XV в. 477-499

Дарове от приятели и следовници

 • Георгиев, Никола. История на недописаната и ненаписаната литература. 503-510
 • Дамянова, Илиянка. Цветова символика в последните лирически цикли на Сергей Есенин. 511-527
 • Трифонова, Ива. Вербални и невербални форми на клетва (делокутивни глаголи за означаване на клетвени изрази). 528-536
 • Панчева, Екатерина. Към разчитането на икона на св. Иван Рилски от XIV в. 537-549
 • Илиев, Иван. Числителните бройни в житията и похвалните слова на Евтимий Търновски. 550-556
 • Кърпачев, Владислав. Лексиката на началните евангелски цитати в Беседите на папа Григорий Велики. 557-565
 • Атанасова, Диана. Мъчението на св. Арета и християнските му съмишленици в славянските староизводни чети-минеи. 566-578
 • Библиография на проф. дфн Иван Добрев Добрев. 579-586
 • Съдържание. 587-590.

Автори / Authors

 • Атанасова, Диана. Мъчението на св. Арета и християнските му съмишленици в славянските староизводни чети-минеи. 566-578
 • Библиография на проф. дфн Иван Добрев Добрев. 579-586
 • Богданова, Събка. Из лексиката на славянските преводи на “Пандектите” на Никон Черногорец. 431-442
 • Буюклиев, Иван. Върху езиковата философия на Константин Костенечки. 91-99
 • Бъди ни жив и здрав, Професоре, и на мъногая лѣта. 5-11
 • Велчева, Боряна, Бояджиев, Андрей. Веке/вече. Етимологична бележка. 428-430
 • Гагова, Нина. Царската библиотека в Преслав и нейната съдба. 145-185
 • Георгиев, Никола. История на недописаната и ненаписаната литература. 503-510
 • Георгиев, Павел. “Етиопите” от Българския апокрифен летопис. 186-197
 • Гюзелев, Васил. Българското Средновековие в нашето съвремие. 15-29
 • Дамянова, Илиянка. Цветова символика в последните лирически цикли на Сергей Есенин. 511-527
 • Димитрова, Маргарет. Словото за св. апостол Тома в ръкопис 369 от Църковен историко-архивен институт, София. 400-416
 • Дограмаджиева, Екатерина. Авторитетът на Зографския манастир преди въвеждането на Ерусалимския устав. 44-53
 • Иванова, Климентина. Уточнения към състава на чети-миней от народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” № 103. 263-279
 • Илиев, Иван. Числителните бройни в житията и похвалните слова на Евтимий Търновски. 550-556
 • Илиева, Лили. Античният логически парадокс “крокодилът” и кореспонденцията на цар Симеон. 198-200
 • Йовчева, Мария. “Руските” памети в Асеманиевото евангелие и Охридския апостол. 220-237
 • Йонова, Майя. Наблюдения върху ръкописната традиция на средновековния разказ “Александър от Троада”. 100-105
 • Карачорова, Ивона. Към изучаването на псалтирните редакции от XIV в. (библейски песни). 345-356
 • Коцева, Елена. Интерполация в Каракалския апостол (Атон, манастир Каракала № 239). 280-287
 • Кърпачев, Владислав. Лексиката на началните евангелски цитати в Беседите на папа Григорий Велики. 557-565
 • Лалева, Таня. За изданието на евангелския текст. 357-373
 • Милтенова, Анисава. “Хипомнестикон” на Йосиф Християнин, съчиненията на Йосиф Флавий и славянските еротапокритични текстове. 30-43
 • Минчева, Ангелина. За преводните варианти на прилагателното ὁμοφυής 'с еднаква природа' в старобългарската книжнина и църковнославянската терминологична лексика. 419-427
 • Мирчева, Елка. Предевтимиевото Житие на св. Параскева (Петка) Търновска. 323-333
 • Николова, Светлина. Ръкописната традиция на т. нар. Първо слово за Рождество Христово от Йоан Екзарх Български. 302-314
 • Нихоритис, Константинос. Вселената Атон – етнос и светогорски мистицизъм. 212-219
 • Павлова, Румяна. За значението на ръкопис РНБ Соф. 1324. 253-262
 • Панчева, Екатерина. Към разчитането на икона на св. Иван Рилски от XIV в. 537-549
 • Петканова, Донка. Григорий Цамблак и византийските хроники. 55-66
 • Петков, Петко. Преписът на Азбучно-Йерусалимския патерик в ръкопис № 421 от библиотеката на Хилендарския манастир. 443-451
 • Попов, Георги. За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец). 288-301
 • Славова, Татяна. Донесли ли са книги Кирило-Методиевите уяеници в България. 238-250
 • Смядовски, Стефан. Среновековието и хипертекстът. 80-90
 • Спасова, Мария. Исторически и квазиисторически подход при тълкуването на сведенията за преводаческата дейност на славянските първоучители по време на Моравско-Панонската им мисия. 106-144
 • Стефова, Лидия. Към езиково-текстологичната характеристика на разказа “Кръчмарката Теофана”. 374-384
 • Стойкова, Ана. Житието на св. Георги в хърватските глаголически фрагменти. 315-322
 • Съдържание. 587-590.
 • Тасева, Лора. оплазосрьдъ. Един hapax legomenon от Паримейника. 452-461
 • Томова, Елена. Наративни паметници за български светци в кирилски ръкописи и старропечатни книги (Копитарева сбирка, Любляна). 334-344
 • Тотоманова, Анна-Мария. Езикът на молдавските грамоти от XV в. 477-499
 • Трендафилов, Христо. Табу и име в Пространното житие на Константин-Кирил. 67-79
 • Трифонова, Ива. Вербални и невербални форми на клетва (делокутивни глаголи за означаване на клетвени изрази). 528-536
 • Христова, Искра. За значението на думата корен (към произхода и значението на славянските n-основи). 462-476
 • Angusheva, Adelina. Southern Slavic predictions about the future of a person according to the time of birth time: types and transformations. 201-211
 • Granberg, Antoaneta. Pictures and Bulgarian Cyrillic Inscriptions in a Greek 11th-century manuscript. 385-399