Skip to content Skip to navigation

За една проява на морфологично влияние на старобългарския език върху древноруския/староизточнославянския. Пространствени конструкции с предлог по

От заключението на автора:

В заключение ще отбележа, че на основата на огромното сходство в употребата на конструкциите с предлог по и местен падеж, както и на тези с предлог по и дателен падеж, може с голяма сигурност да се предположи влияние от страна на старобългарски при възникването им в древноруски в следствие от контакта между двата езика. Особено впечатление прави пълното сходство в употребата и значението на пространствените конструкции с предлог по и дателен падеж.

В процеса на изложението се видя, че някои от тези употреби са живи и до днес. Установи се и влиянието им върху образуването на други конструкции, както и вероятността за влияние от страна на руски върху български в по-ново време.

Пълният текст на публикацията (PDF).