Skip to content Skip to navigation

Towards the electronic publication in Slavic studies (e-journal Littera et Lingua )

Спонсори

Проектът за издаване на електронно списание на Факултета по славянски филологии е подкрепен от НИС на Софийския университет.

Увод

В последните години публикуването на научни статии, рецензии и материали в българския периодичен печат е сериозно затруднено. За традиционната форма на публикация на хартия се изискват все повече средства. Научните и преподавателски институции в България обаче разполагат с все по-малко възможности в това отношение. Това довежда до намаляване темпа на излизане на научната периодика, прекъсване на контактите с абонатите, а в редица случаи — на спиране на самата поредица. В други случаи списанията сменят своя научен облик като тенденцията е или да обхванат все по-голям кръг читатели, или да поместват своите материали на чужди езици.

При тази ситуация обаче, редица традиционни раздели в научната периодика, като рецензии, анотации, библиографии и обзори на различни научни форуми силно стесниха своето място, а в някои издания дори изчезнаха. Това обстоятелство силно затрудни отразяването на научния живот в областта на филологията и въобще на хуманитаристиката, тъй като липсата на навременна информация за предстоящи и миналия събития влияе отрицателно върху подготовката на публикациите.

Всъщност, все по-трудна става редовната поддръжка на хартиен носител на неголямо по обем, научно списание, което да служи като средство за информация в областта на филологията и същевременно да предлага неголеми по-обем анализи и място за дискусии.

Изход от това положение в съвременното технологично общество все пак съществува и това е електронната форма на научните материали. За разлика от хартиената електронната публикация не изисква разходи по разпространението и има възможност бързо и оперативно да се получи отклик от практически всяко място по света, където има компютри и достъп до Интернет. За разлика от хартиената, при електронната публикация не съществува рискът тиража да се „залежи”. Поддръжката на хартиено издание струва повече от електронното, защото е свързано с купуване на хартия, печатарски разходи, подвързия. Всичко това е трудно да се организира бързо и с вещина при липса на достатъчно средства. Електронната публикация също изисква средства, но при наличие на пространство на сървъра, всеки университет или научна библиотека по света са склонни да отделят място за един, макар и виртуален научен форум.

Електронната публикация има своето голямо значение, там където се изисква бърза и навременна информация, съхраняват се бази от данни или се работи по големи научни или бизнес проекти. Тя е идеалната форма за речници, енциклопедии или образователни програми, защото предоставя средства за търсене, извличане и подреждане на данни според различни критерии. Професионализацията във всички сфери на дейност в Мрежата вече е факт и за хуманитаристиката. Това изисква висока научна и технологична подготовка за представящите знанието във вид на информация.

Изследванията в областта на електронните публикации и средствата за създаване на ресурси в електронна форма датират от самия край на 60-те години. Със създаването на Интернет тази дейност значително се облекчава, защото е разработена технология, която да служи за основа на електронната публикация и изграждането на бази от данни. Проектът се опира на създадени стандарти и конвенции, както от Международната организация по стандартизация и упълномощените от Интернет-обществото структури (WWW, ICANN и др.), така и от големи международни проекти в областта на хуманитаристиката, като: TEI, EAGLES, Проектът "Гутенберг", TITUS и др.).

Цели и задачи

Основната цел на проекта е да подпомогне една нова за България сфера на филологическото научно общуване — тази на електронната публикация и размяна на информация. Като основни компоненти в този проект са изведени именно тези задачи, които са подчинени на създаването на форум от специалисти в хуманитарните науки и информационните технологии, подпомагащ публикацията на аналитични текстове, предоставянето на научна информация, поместването на рецензии и анотации.

Важна цел на проекта е и работата по изготвянето, налагането и координирането на стандарти в електронна обработка на научната информация в областта на филологическите дисциплини. При наличие на едва десетина годишен опит електронната публикация в редица свои аспекти е все още поле на разгорещени дискусии. Тези дискусии и спорове понякога стигат до истински войни между различни производители и организации. В областта на електронна обработка на славистични материали има известен натрупан опит, но практиката показва, че съществуват многобройни варианти във всяка една традиция. Затова от изключително значение е да се заложи на вече утвърдени и доказани практики с възможно най-широко приложение, както и да се разработят редица технологични и филологически критерии, според които ще се изготвят нови решения в тази област.

Това означава съобразяване и с един приоритетите на Европейската общност в областта на науката и образованието за обучение през целия живот (life-long learning) и ще доведе до актуализацията на академичната подготовка на бившите възпитаници на Факултета по славянски филологии, както и на всички слависти в България.

Конкретните задачи са следните:

 1. Изготвяне на модел за електронна публикация на славистични материали в периодичния печат и обвързването му с действащите практики
 2. Изготвяне на критерии и условия за публикацията
 3. Популяризация на идеите на списанието сред филолози
 4. Изработка на конвертиращи програми
 5. Изработването на електронните страници на изданието
 6. Съставяне на библиография по въпросите на електронните публикации в областта на филологията и хуманитаристиката

Методи

Създаването на нова електронна среда за научно общуване предполага тясно съчетаване на технологиите, характерни за информационните науки, с традиционните и модерни тенденции в развитието на филологията и хуманитаристиката. Това налага изработване на общи интердисциплинарни критерии за създаването на основа при славистичните електронни публикации. Методологията на проекта е свързана със съблюдаването на вече изработени стандарти в електронната публикация и съчетаването им с конкретните цели и задачи на славистичните изследвания. От особена ценност в този проект са онези изисквания на междунаучното общуване в електронна форма, които допринасят за достъпа до научното изследване, независимо от техниката, с която разполага потребителят, независимо от операционната система на неговия/нейния компютър и програмната обезпеченост. Също така важни са изискванията за ергономичност при представяне на научната електронна публикация. Все още е недостатъчно изследвано въздействието върху читателите на аспекти като: разположение на текста и съчетаването на цветовете, степенуването и обема на информацията. Всички тези насоки налагат заимстването на методи от различни научни дисциплини, както и налагането на похвати, специфични за славянските текстове.

 

Очаквани резултати

Създаването и развитието на електронен форум за филологически изследвания с особен акцент върху славистиката е насочено към постигането на няколко важни резултата:

 • Формиране на среда за изява и приложение на придобитите знания в Магистърската програма "Компютърна хуманитаристика"
 • Популяризиране на славистичните и общофилологическите теми чрез представянето на нова медия за обсъждането на научните и образователните въпроси в областта, като подтави особен акцент върху електронната обработка на естествените езици и класическите текстове, кибер-творчеството и взаимоотношението между традиционнни и електронни форми на публикация.
 • Създаване на нови условия за публикация на преподаватели и студенти с развитие на електронните форми на общуване в славистиката и хуманитаристиката.
 • Развитие на електронната публикация в периодични издания в България и поставянето й наравно в научно отношение с традиционния хартиен носител.
 • Предоставяне на възможност за публикуване на бърза и своевременна информация за научни събития: проекти, научни форуми, новоизлезли изследвания, отбелязване на годишнини и новини за научни конкурси във филологическите науки и славистиката.
 • Поставяне на дневен ред на въпросите за развиването и утвърждаването на общ формат за обмяна на машинночитаеми славистични текстове.
 • Предоставяне на насоки и съдействие при изготвянето на препоръки за електронно представяне на съвременни и древни текстове и устна реч на славянски езици.