Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Павлова, Сабина  [Clear All Filters]
2006
Павлова, С., 2006. Направи добро .. Българска реч, 12(2–3), pp.110–113.
1993
Павлова, С., 1993. Юбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), pp.115–117.
Subscribe to Syndicate