Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 41 results:
Filters: Author is Василка Радева  [Clear All Filters]
2014
Радева, В., 2014. Оферта и анонс. Българска реч, 20(1), pp.111-112.
2006
Радева, В., 2006. Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), pp.155–158.
2004
Anon., 2004. Деминутиви и лексикална номинация. In Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 114-122.
2001
Чолева­-Димитрова, А., 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, p. 312­322.
Шопов, Р. & Вълкова, С., 2001. Съдбата като перфомативен акт?. In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, pp. 335-341.
2000
Радева, В., 2000. Търпим или търпелив. Българска реч, 6(1–2), pp.40–41.

Pages

Subscribe to Syndicate