Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Стоименова, Весела  [Clear All Filters]
2006
Стоименова, В., 2006. Юбилейна научна конференция в чест на чл.- кор. проф. Тодор Бояджиев, проф. Венче Попова и проф. Петър Пашов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(3), pp.171–173.
Subscribe to Syndicate