Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Павлова, Сабина  [Clear All Filters]
1993
Павлова, С., 1993. Юбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), pp.115–117.
2006
Павлова, С., 2006. Направи добро .. Българска реч, 12(2–3), pp.110–113.
Subscribe to Syndicate